Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Postanowienia w dniu 23.06.2020r. znak:TB.6220.7.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14, 60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel, i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydanej przez Burmistrza Reszla decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: TB.6220.2.2018.PL.25 o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej wydanej przez Burmistrza Reszla z dnia 18 maja 2018 r., znak: TB.6220.2.2018.PL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 4200 sztuk prosiąt w systemie chowu na ruszcie na działce nr 120 obręb Pieckowo, gm. Reszel, która została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji, znak: SKO.60.16.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji wydanej przez Burmistrza Reszla z dn. 17.01.2020 r., znak: TB.6220.2.2018.PL.25 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 4200 sztuk prosiąt w systemie chowu na ruszcie na dz. nr 120 obr. Pieckowo, gm. Reszel. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji w dniu 17.04.2020r. znak TB.6220.2.2020.ROŚ o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m, na działkach o nr ewidencyjnym 84/10, 84/9/84/6 położonych w obrębie Robawy” więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 10 marca 2020 r. znak sprawy :TB.6220.25.2019.ROŚ o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pudwągi o mocy do 49 MW realizowanej w granicach działki nr 14/1 obręb Pudwągi (woj. warmińsko-mazurskie, gm.Reszel) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem więcej »