Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
118-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.2.2023.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 211/2, 212/6, 212/3, 220/4, 220/12, 214/2 obręb Zawidy, gmina Reszel w zakresie "Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"."Decyzje środowiskoweAktualny
213-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.20.2022.ROŚ z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.10.2019.ROŚ z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
313-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.18.2022.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 1 o mocy do 1,65 MW na działce nr 3/28 obręb Robawy, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
403-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.21.2022.ROŚ z dnia 03 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 2 o mocy do 1,65 MW, na działce nr 3/28 obręb Robawy, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
522-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 21 grudnia znak: TB. 6220.20.2022.ROŚ o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie: "Budowa parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
605-12-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 2 grudnia 2022 r. znak: TB.6220.22.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 233 obręb Zawidy, gmina Reszel, powiat ketrzyńskiDecyzje środowiskoweAktualny
707-11-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
814-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 12 października 2022 r w sprawie zmiany zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
911-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 11 października 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184,185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i o nr ewidencyjnych 124,115,52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie "Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1020-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 20 września 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy zmiany w zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
1107-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
1201-08-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 28 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
1328-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel” i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Decyzje środowiskoweAktualny
1427-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 26 lipca 2022 r. decyzji znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26 listopada 2020 r. znak: TB.6220.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
1514-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.11.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”.Decyzje środowiskoweAktualny
1614-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.12.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
1707-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124030N i działkach o nr ewidencyjnych 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno”Decyzje środowiskoweAktualny
1807-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
1907-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
2006-07-2022Obwieszczenie z dnia 04.07.2022 r., znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26.11.2020 r., znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 133 rekordów.