Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 17 września 2020 r. znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 17 września 2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”. więcej »

Ogłoszono przez Gabriela Tylus

Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia, znak: TB.6220.7.2020.ROŚ z dnia 24 lipca o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o moc y do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel”, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Decyzji w dniu 23.07.2020r. znak TB.6220.13.2020.ROŚ o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 11 MW i powierzchnią zabudowy do 5,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Klewno, dz. nr 21, gmina Reszel”. więcej »

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Reszla Postanowienia w dniu 23.06.2020r. znak:TB.6220.7.2020.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14, 60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz 151/9 w miejscowości Dębnik, gmina Reszel, i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko więcej »