Wersja obowiązująca z dnia

Burmistrz

Andrzej Lewandowski
Tel. (89) 755 39 01


Burmistrz Reszla przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych po uprzednim umówieniu się. 

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z sekretariatem Urzędu Gminy.

Godziny przyjęć:
- poniedziałek w godzinach: 10:00 - 13:00

Dane kontaktowe do sekretariatu: (89) 755 39 00


 

Zadania Burmistrza (wyciąg z ujednoliconego Statutu Gminy Reszel)

§ 28

Organem wykonawczym Gminy Reszel jest Burmistrz.

§ 29

 1. Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa oraz zadania zlecone na podstawie ustaw lub w drodze zawartych porozumień.
 2. W realizacji zadań własnych Gminy, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
 3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę bez konieczności uzyskiwania opinii Rady.

§ 30

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza projektów uchwał Rady,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków publicznych w ramach realizacji budżetu,
 4. przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji polityki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi terminami po zakończeniu roku budżetowego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy w tym;
  1. gospodarowania mieniem komunalnym,
  2. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
  3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz udzielanie pożyczek i poręczeń w wysokości nie przekraczającej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
 6. zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę,
 7. decydowanie o wszczęciu i wdaniu się w spór przed właściwym sądem, cofnięcie pozwu oraz ustalenie warunków ugody,
 8. powoływanie komisji przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w realizacji zadań inwestycyjnych
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierowników komunalnych osób prawnych, podstawą zatrudnienia jest wyłonienie kandydata w drodze konkursu,
 10. udzielanie pełnomocnictw do zarządzania jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 11. wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie uchwały, która podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady,
 12. podawanie do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat zgodnie z dyspozycją ustawy o finansach publicznych
 13. składanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
 14. stanowienie we wszystkich sprawach służących wykonywaniu zadań Gminy nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady .

§ 30a

 1. Burmistrz Reszla przedkłada Radzie Miejskiej  raport o stanie gminy, corocznie w terminie do dnia 31 maja.
 2. W Regulaminie Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik Nr 8 do Statutu Gminy 

§ 31

 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego organizacje i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze własnego zarządzenia.
 2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 3. Burmistrz pełni swoją funkcję etatowo za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Miejską, zmiana składników wynagrodzenia następuje każdorazowo w drodze uchwały.

§ 32

 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności – wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym, że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały.
 2. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem Gminy na podstawie powołania należy do kompetencji Burmistrza.
 3. Szczegółowy zakres podziału zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy określa się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy z wyjątkiem tych zadań, które są im bezpośrednio ustalone w ustawach szczególnych.

§ 33

W przypadku uchwalenia przepisów porządkowych – Burmistrz przesyła uchwałę do wiadomości wójtom, burmistrzom sąsiednich gmin oraz Staroście Powiatu Kętrzyńskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

§ 34

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
 3. Od decyzji wydawanych przez Burmistrza lub z jego upoważnienia, decyzji wydawanych przez Zarząd , kierowników jednostek organizacyjnych gminy na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej:
  1. w sprawach należących do zadań własnych gminy,
  2. w sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości organów gminy, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, chyba że przepis szczególny stanowią inaczej.


 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu
§3.1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której, Burmistrz wykonuje należące do jego kompetencji gminne zadania publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Podstawą działania Urzędu jest ustawa oraz niniejszy regulamin 
3. Urząd działa na podstawie przepisów prawa oraz zarządzeń Burmistrza.
4. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Urząd jest czynny w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

§ 4.1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
3. Burmistrz jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy kieruje i zarządza Urzędem oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
4. Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu.
5. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 5.1. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy podlegających mu bezpośrednio.
2. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności w zakresie określonym przez Burmistrza, wykonuje zadania i kompetencje określone w niniejszym Regulaminie oraz zarządzeniach Burmistrza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu do wyłącznej kompetencji Burmistrza chyba, że Zastępca Burmistrza działa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia.
3. W przypadku nieobecności Zastępcy Burmistrza lub nie obsadzenia stanowiska Zastępcy zadania te wykonuje Sekretarz Gminy.

 

§ 6.1.Burmistrz powierza Zastępcy, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi kompetencje i zadania, w szczególności w zakresie nadzoru nad wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.
2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad: Zastępcą, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikami wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnymi stanowiskami pracy podlegającymi mu bezpośrednio.
3. Burmistrz może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 

§ 7.1. Burmistrz jako kierownik Urzędu:

 1. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i przełożonego służbowego wszystkich pracowników Urzędu,
 2. wykonuje "za pracodawcę" w rozumieniu Kodeksu pracy, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu,
 3. reguluje wewnętrzną strukturę i organizację pracy Urzędu:
  1. wydaje zarządzenia wewnętrzne, w tym zarządzenia ustalające: regulaminy oraz instrukcje,
  2. wydaje polecenia służbowe, dotyczące wewnętrznego porządku i organizacji pracy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 4. kontroluje wykonanie wydanych zarządzeń i poleceń,
 5. rozpatruje wnioski wpływające do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 6. rozpatruje skargi na bezpośrednio podległych mu pracowników.

2. Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy oraz z przepisów szczególnych, w szczególności: zapewnia wykonanie zadań Gminy, wykonuje uchwały Rady, zapewnia obsługę Rady, udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, zapewnia dostęp do informacji publicznej.
3. Burmistrz jako organ administracji publicznej wydaje decyzje w należących do jego kompetencji indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4. Burmistrz realizuje kompetencje wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania testamentów i stwierdzania własnoręczności podpisów oraz inne kompetencje przypisane burmistrzowi na podstawie przepisów szczególnych.
5. Burmistrz jako Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone przepisami.

 

§ 8. Do wyłącznej kompetencji i podpisu Burmistrza zastrzeżone są następujące sprawy:

 1. korespondencji kierowanej do naczelnych i centralnych organów władzy, w szczególności: Prezydenta Rzeczpospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz kierowników naczelnych i centralnych organów państwowych,
 2. rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 3. rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych mu pracowników,
 4. odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. odpowiedzi na wnioski i wystąpienia posłów i senatorów,
 6. korespondencja z Radą, Komisjami oraz Przewodniczącym Rady,
 7. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie w którym nie udzielono upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza innym pracownikom Urzędu,
 8. oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym (gminnym), w tym umowy cywilnoprawne, porozumienia i inne dokumenty związane z zarządem i rozporządzaniem mieniem komunalnym w zakresie określonym ustawami i uchwałami Rady, w zakresie w którym nie zostało przez Burmistrza udzielone pełnomocnictwo w powyższym zakresie,
 9. podejmowanie decyzji w sprawach realizacji wydatków budżetowych,
 10. wydawanie zarządzeń w sprawach realizacji kompetencji organu wykonawczego Gminy, w tym zarządzeń porządkowych,
 11. rozstrzyganie w sprawie zamówień publicznych,
 12. sprawozdania z działalności Burmistrza,
 13. sprawy programu zarządzania kryzysowego,
 14. sprawy wprowadzania stanu klęski żywiołowej,
 15. sprawy udzielania mediom informacji w zakresie określonym przez ustawy,
 16. sprawy reagowania na krytykę i interwencję prasową i telewizyjną,
 17. sprawy udzielania upoważnień i pełnomocnictw do działania i załatwiania spraw w imieniu Burmistrza jako organu,
 18. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych,
 19. przydzielanie pracownikom zakresów czynności,
 20. wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 21. występowanie do organów nadzorujących pracę Urzędu,
 22. występowanie oraz korespondencja z organami kontroli zewnętrznej,
 23.  występowanie w innych sprawach, mających ze względu na ich charakter szczególne znaczenie.

§ 9. 1. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Burmistrza,
 2. Sekretarz Gminy,
 3. Skarbnik Gminy,
 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 5. Komendant Straży Miejskiej,
 6. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy.
 7. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej,
 8. Samodzielne stanowisko ds. oświaty i sportu
 9. Radca prawny,
 10. Audytor,
 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Burmistrz pełni nadzór nad:

 1. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu,