Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

 • Numer aktu 99/2020
 • Rodzaj aktu Zarządzenia Burmistrza
 • Data podjęcia
 • Data wejścia w życie
 • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 99/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 08 października 2020 roku

w sprawie: zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 ze zm) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownicy samorządowi  zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, na okres powyżej 6 miesięcy, podlegają okresowej ocenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.Ocena dotyczy wywiązywania się z powierzonych pracownikowi obowiązków służbowych wynikających z jego zakresu czynności oraz obowiązków określonych w art. 24 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także w statutach i regulaminach wewnętrznych  poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.  Okresowej oceny pracownika dokonuje:

 1. Burmistrz Reszla – w stosunku do:
  1. Skarbnika Gminy,
  2. Sekretarza Gminy,
  3. pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Reszlu,
  4. bezpośrednio podlegających mu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz – w stosunku do:  
  1. bezpośrednio podległych im  kierowników działów,
  2. bezpośrednio podlegających im pracowników ,
 3. kierownicy działów – w stosunku do podległych im pracowników,
 4. kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy – w stosunku do bezpośrednio podległych im pracowników 

§ 4. Okresowej oceny pracownika dokonuje się na piśmie.

§ 5.1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż co 6 miesięcy.
2. W Urzędzie Gminy w Reszlu okresowe oceny pracowników dokonywane są w miesiącu wrześniu.

§ 6. 1.Termin określony w § 5 pkt 2  może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

 1. usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika przez okres uniemożliwiający dokonanie oceny – w takim przypadku oceniający zobowiązany jest dokonać oceny pracownika w terminie 1 miesiąca od dnia jego powrotu do pracy
 2. istotnej zmiany zakresu obowiązków pracownika ocenianego lub zmiany zajmowanego stanowiska – w takim przypadku ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska,
 3. reorganizacji bądź zmiany struktury organizacyjnej ( likwidacja działu, likwidacja jednostki organizacyjnej) – w takim przypadku ocena sporządzana jest najpóźniej na dzień przed wejściem  w życie decyzji o reorganizacji, chyba, że od daty sporządzenia poprzedniej oceny nie minęło więcej niż 3 miesiące.

2. O zmianie terminu dokonania oceny bezpośredni przełożony niezwłocznie powiadania ocenianego pracownika na piśmie.

§ 7. Oceną objęty jest okres 12 miesięcy poprzedzających ocenę, a w przypadku  osób zatrudnionych powyżej 6 miesięcy na okres krótszy niż 12 miesięcy, oceną objęty jest okres od momentu zatrudnienia. Oceny nie przeprowadza się, jeżeli od momentu zatrudnienia do momentu terminu oceny wyznaczonej w niniejszym zarządzeniu upłynie mniej niż 6 miesięcy.

§ 8. Ocena pracowników dokonywana jest na piśmie na arkuszu oceny.

§ 9..1. W Urzędzie Gminy w Reszlu oceny dokonuje się wg kryteriów opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Reszel opracują dla podległych im pracowników tabele profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk.

§ 10. Sporządzenie oceny  w zakresie poszczególnych kryteriów  dokonywane jest poprzez wpisanie wartości punktowej,  stanowiącej określenie poziomu wykonywania obowiązków w odpowiadającej danemu kryterium w rubryce arkusza ocen.

§ 11.1 Skala wartości stanowiących określenie poziomu wykonywania obowiązków pracownika względem danego kryterium obejmuje:

 • poziom bardzo dobry      -            3 punkty
 • poziom dobry/średni      -             2 punkty
 • poziom dostateczny/podstawowy          1 punkt

Maksymalna ilość punktów, którą pracownik może zdobyć podczas oceny to 45 punktów.

2. Ocenę stanowi suma punktów uzyskanych przez pracownika ogółem wg kryteriów określonych w arkuszu oceny, przy czym wynik punktowy uzyskany przez pracownika przyporządkowany jest ocenie na poziomie:

 • 40-45 pkt –     bardzo dobrej
 • 35-39 pkt  –     dobrej
 • 28 – 34 pkt  –     dostatecznej
 • do 27 pkt -     niedostatecznej

 
3. Trzykrotne uzyskanie przez pracownika oceny niedostatecznej jest równoznaczne z oceną negatywną. 

§ 12. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenianemu pracownikowi oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony ocenę w drodze zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 13.1. Pracownik ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny odwołać się od dokonanej oceny do Burmistrza Reszla. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie
2.  Burmistrz Reszla rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia..
3. W przypadku uwzględnienia odwołania Burmistrz ma prawo zmienić ocenę lub zlecić jej przeprowadzenie po raz drugi. Od wyniku ponownej oceny pracownikowi odwołanie nie przysługuje.

§ 14.1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny, ponownej oceny dokonuje się po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy. Termin oceny wyznacza bezpośredni przełożony.
2. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, po wyczerpaniu drogi odwoławczej, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

§ 15. Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika. 

§ 16. Oceniany pracownik ma prawo względu do dokumentów sporządzanych w toku jego oceny.

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Reszla z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2020 roku. 

Załączniki

Treść aktu