Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 99/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 08 października 2020 roku

w sprawie: zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 ze zm) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Pracownicy samorządowi  zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, na okres powyżej 6 miesięcy, podlegają okresowej ocenie na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.Ocena dotyczy wywiązywania się z powierzonych pracownikowi obowiązków służbowych wynikających z jego zakresu czynności oraz obowiązków określonych w art. 24 i 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także w statutach i regulaminach wewnętrznych  poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 3.  Okresowej oceny pracownika dokonuje:

 1. Burmistrz Reszla – w stosunku do:
  1. Skarbnika Gminy,
  2. Sekretarza Gminy,
  3. pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Reszlu,
  4. bezpośrednio podlegających mu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 2. Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz – w stosunku do:  
  1. bezpośrednio podległych im  kierowników działów,
  2. bezpośrednio podlegających im pracowników ,
 3. kierownicy działów – w stosunku do podległych im pracowników,
 4. kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy – w stosunku do bezpośrednio podległych im pracowników 

§ 4. Okresowej oceny pracownika dokonuje się na piśmie.

§ 5.1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż co 6 miesięcy.
2. W Urzędzie Gminy w Reszlu okresowe oceny pracowników dokonywane są w miesiącu wrześniu.

§ 6. 1.Termin określony w § 5 pkt 2  może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

 1. usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika przez okres uniemożliwiający dokonanie oceny – w takim przypadku oceniający zobowiązany jest dokonać oceny pracownika w terminie 1 miesiąca od dnia jego powrotu do pracy
 2. istotnej zmiany zakresu obowiązków pracownika ocenianego lub zmiany zajmowanego stanowiska – w takim przypadku ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska,
 3. reorganizacji bądź zmiany struktury organizacyjnej ( likwidacja działu, likwidacja jednostki organizacyjnej) – w takim przypadku ocena sporządzana jest najpóźniej na dzień przed wejściem  w życie decyzji o reorganizacji, chyba, że od daty sporządzenia poprzedniej oceny nie minęło więcej niż 3 miesiące.

2. O zmianie terminu dokonania oceny bezpośredni przełożony niezwłocznie powiadania ocenianego pracownika na piśmie.

§ 7. Oceną objęty jest okres 12 miesięcy poprzedzających ocenę, a w przypadku  osób zatrudnionych powyżej 6 miesięcy na okres krótszy niż 12 miesięcy, oceną objęty jest okres od momentu zatrudnienia. Oceny nie przeprowadza się, jeżeli od momentu zatrudnienia do momentu terminu oceny wyznaczonej w niniejszym zarządzeniu upłynie mniej niż 6 miesięcy.

§ 8. Ocena pracowników dokonywana jest na piśmie na arkuszu oceny.

§ 9..1. W Urzędzie Gminy w Reszlu oceny dokonuje się wg kryteriów opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Reszel opracują dla podległych im pracowników tabele profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk.

§ 10. Sporządzenie oceny  w zakresie poszczególnych kryteriów  dokonywane jest poprzez wpisanie wartości punktowej,  stanowiącej określenie poziomu wykonywania obowiązków w odpowiadającej danemu kryterium w rubryce arkusza ocen.

§ 11.1 Skala wartości stanowiących określenie poziomu wykonywania obowiązków pracownika względem danego kryterium obejmuje:

 • poziom bardzo dobry      -            3 punkty
 • poziom dobry/średni      -             2 punkty
 • poziom dostateczny/podstawowy          1 punkt

Maksymalna ilość punktów, którą pracownik może zdobyć podczas oceny to 45 punktów.

2. Ocenę stanowi suma punktów uzyskanych przez pracownika ogółem wg kryteriów określonych w arkuszu oceny, przy czym wynik punktowy uzyskany przez pracownika przyporządkowany jest ocenie na poziomie:

 • 40-45 pkt –     bardzo dobrej
 • 35-39 pkt  –     dobrej
 • 28 – 34 pkt  –     dostatecznej
 • do 27 pkt -     niedostatecznej

 
3. Trzykrotne uzyskanie przez pracownika oceny niedostatecznej jest równoznaczne z oceną negatywną. 

§ 12. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenianemu pracownikowi oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony ocenę w drodze zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 13.1. Pracownik ma prawo w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny odwołać się od dokonanej oceny do Burmistrza Reszla. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie
2.  Burmistrz Reszla rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia..
3. W przypadku uwzględnienia odwołania Burmistrz ma prawo zmienić ocenę lub zlecić jej przeprowadzenie po raz drugi. Od wyniku ponownej oceny pracownikowi odwołanie nie przysługuje.

§ 14.1. W przypadku uzyskania negatywnej oceny, ponownej oceny dokonuje się po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy. Termin oceny wyznacza bezpośredni przełożony.
2. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, po wyczerpaniu drogi odwoławczej, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

§ 15. Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika. 

§ 16. Oceniany pracownik ma prawo względu do dokumentów sporządzanych w toku jego oceny.

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 137/2013 Burmistrza Reszla z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowej oceny pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Reszel.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2020 roku. 

Załączniki

Treść aktu