Dotacje proekologiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel

Ogłoszenie 
o naborze wniosków na 2018 r.
na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel 

Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr LIX/400/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2018 roku zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania ogłasza nabór wniosków.

Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania ogłasza nabór wniosków.

Rodzaj inwestycji objętej naborem

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 2. Usuwanie (demontaż, transport i unieszkodliwianie) pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych 
 3. Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, 4) Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
  1. ogrzewanie gazowe;
  2. ogrzewanie elektryczne;
  3. ogrzewanie olejowe;
  4. podłączenie do sieci ciepłowniczej;
  5. pompy ciepła;
  6. automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
  7. automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą”.

Czas trwania naboru: od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2018.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24; 11-440 Reszel. Wnioski niespełniające wymogów określonych w załączniku Nr 1 do uchwały, bądź też, do których nie załączono dokumentów wymienionych w załączniku Nr 2  do uchwały, po uprzednim jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2018.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 51 557,09 zł:

 1. Zadanie Nr 1: 16 761,12 zł
 2. Zadanie Nr 2: 13 000,00 zł
 3. Zadanie Nr 3: -  brak naboru
 4. Zadanie Nr 4: - 21 795,97 zł

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

 1. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osoby fizyczne, 
  2. wspólnoty mieszkaniowe, 
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy, 
 2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Uchwały); 
-dokumenty wymienione w załączniku Nr 2  do uchwały;

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Reszel.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Szczegóły naboru wniosków oraz wzory niezbędnych złączników będą dostępne do pobrania ze strony internetowej pod adresem:

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1309/uchwala-nr-xliii-295-2017-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-28-wrzesnia-2017-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-realizacje-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-trybu-postepowania-w-sprawie-udzielania-dotacji-oraz-sposobu-jej-rozliczania..html

oraz

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1525/uchwala-nr-lix-400-2018-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-27-czerwca-2018-roku-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-realizacje-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-trybu-postepowania-w-sprawie-udzielania-dotacji-oraz-sposobu-jej-rozliczania..html

lub Urzędzie Gminy w Reszlu, ul. Reymonta 1-4; 11-440 Reszel, pok. nr 3.
 

Załączniki: