Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Dotacje proekologiczne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel na 2020r.

Ogłoszenie
 na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
w Gminie Reszel na 2020 r.

Burmistrz Reszla ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska w Gminie Reszel na 2020 r.

Przyznawanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 28 września 2017 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania oraz Uchwały Nr XIX/146/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 2. Usuwanie (demontaż, transport i unieszkodliwianie) pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych,
 3. Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 4. Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne w tym na:
  1. ogrzewanie gazowe;
  2. ogrzewanie elektryczne;
  3. ogrzewanie olejowe;
  4. podłączenie do sieci ciepłowniczej;
  5. automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą;
  6. automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą o zainstalowanej mocy do 50 kW lub wymagania dyrektywy Ecodisign, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Czas trwania naboru: od dnia 02 marca 2020 roku.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.

Wnioski nie spełniające wymogów określonych w załączniku Nr 1 do uchwały, bądź też, do których nie załączono dokumentów wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały, po uprzednim jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia braków, pozostawia się bez rozpatrzenia

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2020.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 61 500,00 zł:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 20 000,00 zł
 2. Usuwanie (demontaż, transport i unieszkodliwianie) pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych - 10 000,00 zł
 3. Budowa urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej, wykorzystujących alternatywne źródła energii w szczególności kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła - 10 000,00 zł
 4. Zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne (...) – 21 500,00 zł

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:

 1. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy,
 2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 
W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Uchwały);
 • dokumenty wymienione w załączniku Nr 2  do uchwały ;

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Reszel.

Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, przed terminem płatności. Zadanie musi być zrealizowane i rozliczone w roku budżetowym 2020.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Zasady udzielania dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1309/uchwala-nr-xliii-295-2017-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-28-wrzesnia-2017-roku-w-sprawie-ustalenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-realizacje-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-trybu-postepowania-w-sprawie-udzielania-dotacji-oraz-sposobu-jej-rozliczania..html 

oraz
https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1913/uchwala-nr-xix-146-2019-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-19-grudnia-2019-roku-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-realizacje-inwestycji-z-zakresu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-trybu-postepowania-w-sprawie-udzielania-dotacji-oraz-sposobu-jej-rozliczania..html

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy Reszel https://bipreszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1148/dotacje-proekologiczne.html w zakładce Ochrona środowiska – Dotacje proekologiczne oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 1, tel. kontaktowy (89) 755-39-11, insp. Małgorzata Stadnik

Załączniki: