Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Procedura Naboru

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Procedura naboru

Zarządzenie Nr 24/2009
Burmistrza Reszla
z dnia 18 marca 2009 roku
 
w sprawie: ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1795, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku – o pracowniach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
 
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 82/2008 Burmistrza Reszla z dnia 06 sierpnia 2008 roku w sprawie: ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ RESZLA
Zdzisław Szypulski

Załączniki: