Wersja obowiązująca z dnia

Definicja Wspólnoty Samorządowej

Rozdział 1. Przepisy ogólne
 

Art. 1. [Pojęcie gminy]
1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

 

Art. 2. [Charakter zadań]
1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Gmina posiada osobowość prawną.
3. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 

Art. 3. [Ustrój gminy]
1. O ustroju gminy stanowi jej statut.
2. Projekt statutu gminy powyżej 300 000 mieszkańców podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrów.


(Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 1990-03-08 (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95)

 

Wszyscy mieszkańcy miasta Reszel
oraz jednostek pomocniczych - sołectw :
Bezławki, Dębnik, Klewno, Leginy, Łęzany, Mnichowo,
Pieckowo, Pilec, Plenowo, Ramty, Robawy, Siemki,
Święta Lipka, Tolniki Małe, Widryny, Wola, Worpławki, Zawidy
tworzą  wspólnotę samorządową zwaną
dalej "Gminą  Reszel", która działa poprzez
swoje organy.
1. Radę  Miejską  w  Reszlu - organ uchwałodawczy,
2. Burmistrza Reszla - organ wykonawczy.