Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Informacja dla podatników podatków lokalnych na terenie Gminy Reszel na rok podatkowy 2021

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKÓW LOKALNYCH NA TERENIE GMINY RESZEL NA ROK PODATKOWY 2021

 1. PODATEK ROLNY 
  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  15  listopada  1984r.  o  podatku  rolnym (tekst jednolity   Dz. U. z  2020r. poz.333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2021 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku rolnym oraz  nie obniżyła ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Cena żyta wynosi 58,55 zł za 1dt.– M.P. z dnia 20-10-2020r. poz.982. Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi: 146,3750 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dla gruntów gospodarstw rolnych) i 292,7500 zł od 1 ha fiz. gruntów (dla pozostałych gruntów). 
    
 2. PODATEK LEŚNY
  1. Zgodnie z art.1 ustawy  z  dnia  30  października  2002r.  o  podatku  leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.888) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 
  2. Rada Miejska w Reszlu na 2021 rok nie wprowadziła zwolnień i ulg w podatku leśnym oraz  nie obniżyła ceny drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego. 
   Cena drewna wynosi 196,84 zł za 1m3 – M.P.  z dnia 20-10-2020r. poz.983. Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi: 43,3048 od 1 ha. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi: 21,6524 zł od 1 ha.
   UWAGA ! Lasy ochronne od 01 stycznia 2016 roku podlegają opodatkowaniu stawką pełną (100%).  
    
 3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym pkt I.1. oraz leśnym pkt II.1. z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Normuje to art.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1170). 
  2. Rada Miejska w Reszlu Uchwałą Nr XXXI/197/2020 z dnia 29-10-2020r. określiła stawki w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2021. 
  3. Uchwała Nr III/12/06 z dnia 12-12-2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pozostaje bez zmian.
    
 4. INNE UCHWAŁY  PODATKOWE 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite (ogólnopolskie) wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych,  które znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Przypomina się jednocześnie dla podmiotów składających deklaracje,  że deklaracje DR-1 (podatek rolny) oraz deklaracje  DL-1 (podatek leśny) należy składać do 15 stycznia,  a deklaracje DN-1 (podatek od nieruchomości) do 31 stycznia danego roku podatkowego.

Uchwała Nr XXVII/196/2019 z dnia 27-10-2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej pozostaje bez zmian.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

UWAGA ! od 01 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku (rolny, leśny, od nieruchomości) nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
Urząd Gminy w Reszlu informuje, że każda kartoteka prowadzona przez tut. Urząd posiada przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Przyjmując wpłatę na konkretny indywidualny numer rachunku, Urząd zaksięguje tę wpłatę na rzecz skojarzonej kartoteki danego podatnika i rodzaju należności.
Indywidualne numery rachunków oraz numery kont dla uregulowania zobowiązań i należności podatkowych będą wykazywane w decyzjach wymiarowych w 2021 roku lub osobiście w Urzędzie Gminy w Reszlu pokój nr 4. 

Płatności dokonywane na główny rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY w Reszlu Nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 również będą księgowane zgodnie z tytułem przelewu.  


INFORMUJE SIĘ, ŻE RADA MIEJSKA W RESZLU W 2021 ROKU
NIE WPROWADZIŁA OPŁATY MIEJSCOWEJ
NA TERENIE GMINY RESZEL