Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony podmiotowej BIP Urzędu Gminy w Reszlu

Gmina Reszel zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Reszlu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem:

 • Skany oświadczeń majątkowych,
 • Skany petycji wnoszonych do Urzędu Gminy w Reszlu,
 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Chamik.
 • E-mail: piotr.chamik@gminareszel.pl
 • Telefon: 897553928

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Reszla
 • Adres: Rynek 24, 11-440 Reszel
 • E-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
 • Telefon: 897553900

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

URZĄD GMINY W RESZLU, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście główne od frontu budynku oraz wejście dodatkowe od szczytu budynku. Do obu wejść prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków. 

Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może odbyć się na parterze obiektu w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu bocznym do budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystuącym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/5069/obsluga-osob-nieslyszacych-i-gluchoniemych.html

Dział Techniczno-Budowlany, ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel

Do budynku prowadzi 1 wejście, od strony ul. Reymonta. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla wózków. 

Po wcześniejszym kontakcie, spotkanie może odbyć się w budynku głównym Urzędu Gminy w Reszlu przy ul. Rynek 24.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Brak jest windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystuącym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kotrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bipreszel.warmia.mazury.pl/5069/obsluga-osob-nieslyszacych-i-gluchoniemych.html

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony https://bipreszel.warmia.mazury.pl/ – 30-04-2015 r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie https://bipreszel.warmia.mazury.pl/ skróty klawiaturowe (accesskey):
   • TAB - przejście do następnej pozycji,
   • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
   • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
   • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
   • SPACJA - wybór pozycji,
   • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.
 1. Pod adresem https://bipreszel.warmia.mazury.pl/  dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Gminy w Reszlu
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Gmina Reszel dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bipreszel.warmia.mazury.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Załączniki