Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym  kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 94/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 30 września 2020roku

w sprawie: ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym  kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku – o pracowniach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Reszla z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie: ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Reszlu oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Treść aktu