Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 92/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 1042  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1320  z późn.zm)w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm ) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Reszlu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Regulamin ustalony niniejszym zarządzeniem obowiązuje od dnia 01 listopada 2020 roku. 

§ 4. Z dniem 01 listopada 2020 r. tracą moc:

  1. Zarządzenie 119/2017 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
  2. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
  3. Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Reszla z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Reszlu,

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Reszel.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki