Wersja nieobowiązująca z dnia

Burmistrz

mgr Marek Janiszewski
Tel. (89) 755 39 01

Zadania Burmistrza
(wyciąg z ujednoliconego Statutu Gminy Reszel)
 
Organem wykonawczym Gminy Reszel jest Burmistrz.
§ 29 Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa oraz zadania zlecone na podstawie ustaw lub w drodze zawartych porozumień.
W realizacji zadań własnych Gminy, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę bez konieczności uzyskiwania opinii Rady.
§ 30 Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1/ przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza  projektów uchwał Rady,
2/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
3/ wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków publicznych w ramach realizacji budżetu,
4/ przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji polityki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi terminami po zakończeniu roku budżetowego,
5/ decydowanie w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy w tym; gospodarowanie mieniem komunalnym, zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę, zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz udzielanie pożyczek i poręczeń w wysokości nie przekraczającej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
6/ zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę,
7/ decydowanie o wszczęciu i wdaniu się w spór przed właściwym sądem, cofnięcie pozwu oraz ustalenie warunków ugody,
8/ powoływanie komisji przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w realizacji zadań inwestycyjnych,
9/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
w tym kierowników komunalnych osób prawnych, podstawą zatrudnienia jest wyłonienie kandydata w drodze konkursu,
10/ udzielanie pełnomocnictw do zarządzania jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
11/ wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady,
12/ podawanie do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat zgodnie z dyspozycją ustawy o finansach publicznych,
13/ składanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
14/ stanowienie we wszystkich sprawach służących wykonywaniu zadań Gminy nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
§ 31 Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego organizację i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze własnego zarządzenia.
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.Burmistrz pełni swoją funkcję etatowo za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Miejską, zmiana składników wynagrodzenia następuje każdorazowo w drodze uchwały.
 
§ 32 Przewodniczący Rady wykonuje w stosunku do Burmistrza czynności w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie upoważnienia Rady odrębną uchwałą. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy na podstawie powołania należy do kompetencji Kierownika Urzędu. Szczegółowy zakres podziału zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy określa się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy z wyjątkiem tych zadań, które są im bezpośrednio ustalone w ustawach szczególnych.
 
§ 33 W przypadku uchwalenia przepisów porządkowych - Burmistrz przesyła uchwałę do wiadomości wójtom, burmistrzom sąsiednich gmin oraz Staroście powiatu kętrzyńskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.
 
§ 34 Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej. Od decyzji wydawanych przez Burmistrza lub z jego upoważnienia, decyzji wydawanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej :
a/ w sprawach należących do zadań własnych gminy,
b/ w sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości organów gminy, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej.
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

§ 3.1 Urząd jest jednostką organizacyjną przy pomocy której Burmistrz wykonuje należące do jego kompetencji gminne zadania publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
(...)

 

§ 9. 1. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Burmistrza,
2) Sekretarz Gminy,
3) Skarbnik Gminy,
4) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5) Kierownik Działu Oświaty i Sportu,
6) Komendant Straży Miejskiej,
7) Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy.
8) Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 
9) Radca prawny.

2. Burmistrz pełni nadzór nad :

1) Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,
2) Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu,

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.