Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
106-02-2018Burmistrz Reszla informuje o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.5.2017.PL.7 z dnia 05 lutego 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny piasku ze złoża „Klewno X” na części działki nr 306 obręb ewidencyjny Klewno, gmina Reszel".Decyzje środowiskoweAktualny
228-05-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydanej przez Burmistrza Reszla decyzji z dnia 17 stycznia 2020 r., znak: TB.6220.2.2018.PL.25 o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej wydanej przez Burmistrza Reszla z dnia 18 maja 2018 r., znak: TB.6220.2.2018.PL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 4200 sztuk prosiąt w systemie chowu na ruszcie na działce nr 120 obręb Pieckowo, gm. Reszel, która została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzji, znak: SKO.60.16.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Decyzje środowiskoweAktualny
321-01-2019Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji: budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Robawy, gmina Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie.Decyzje środowiskoweAktualny
415-06-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji Nr 2/2023 znak:TB.6220.4.2023.ROŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 1/2, położonej w obrębie Klewno, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
510-08-2018Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na : „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Reszel - Mnichowo. Decyzje środowiskoweAktualny
613-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: TB.6220.18.2022.ROŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 1 o mocy do 1,65 MW na działce nr 3/28 obręb Robawy, gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
707-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
813-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.20.2022.ROŚ z dnia 13 stycznia 2023 r w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.10.2019.ROŚ z dnia 7 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku fotowoltaicznego "Reszel" (naziemnych elektrowni fotowoltaicznych) o łącznej mocy do 6MW na działkach nr 37/7 i 37/8, obręb Dębnik, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
903-01-2023Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.21.2022.ROŚ z dnia 03 stycznia 2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV ROBAWY 2 o mocy do 1,65 MW, na działce nr 3/28 obręb Robawy, gmina Reszel" Decyzje środowiskoweAktualny
1027-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.28.2021.ROŚ z dnia 27 kwietnia 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Św. Lipka - Kętrzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, z podziałem na zadania: zadanie 1 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Reszel; zadanie 2 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Kętrzyn"Decyzje środowiskoweAktualny
1108-01-2019Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: TB.6220.7.2018.PL z dnia 08 stycznia 2019 r., dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/23, obręb Robawy, gmina Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie. ”Decyzje środowiskoweAktualny
1214-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 12 października 2022 r w sprawie zmiany zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
1307-11-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 4 listopada 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
1431-07-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu decyzji uchylającej ostateczną decyzji Burmistrza Reszla o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 maja 2018 r., znak: TB.6220.2.2018.PL, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego na 4200 szt. prosiąt w systemie chowu na ruszcie na działce nr 120 obręb Pieckowo, gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
1523-03-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.1.2021.ROŚ z dnia 22 marca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m każda, na działce nr 211/2, położonej w obrębie Zawidy, gm. Reszel, pow. kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie".Decyzje środowiskoweAktualny
1629-07-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.14.2020.ROŚ z dnia 24 lipca 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1693N w km 1+253 koło miejscowości Mnichowo na rzece Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
1715-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.18.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 83 obręb Zawidy gm. Reszel..Decyzje środowiskoweAktualny
1801-10-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.19.2020.ROŚ z dnia 1 października 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, które będzie realizowane na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 123/1 obręb Mnichowo, gmina Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
1915-11-2021Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji znak: TB.6220.19.2021.ROŚ z dnia 8 listopada 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszą" zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 124 obręb Zawidy, gmina Reszel.Decyzje środowiskoweAktualny
2023-12-2020Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji, znak: TB.6220.22.2020.ROŚ z dnia 22 grudnia 2020 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 71/1 (obręb 0008) w miejscowości Klewno, gmina Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 1-20 z 146 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.