Decyzje środowiskowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
logo bip gov
Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2114-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 12 października 2022 r w sprawie zmiany zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
2211-10-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.9.2022.ROŚ z dnia 11 października 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184,185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i o nr ewidencyjnych 124,115,52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie "Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
2320-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 20 września 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy zmiany w zmienionej decyzji Burmistrza Reszla znak: TB.6220.8.2022.ROŚ z dnia 26 lipca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
2407-09-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.10.2022.ROŚ z dnia 06 września 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnymi zbiornikami V6400 dm3 i doziemnej instalacji gazu dla potrzeb kompleksu magazynowo – suszarniczego na nieruchomości położonej w Reszlu przy ulicy Macieja Rataja 3 na działkach nr ewid. 19/5, 19/4 obręb 003 Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
2501-08-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 28 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel”Decyzje środowiskoweAktualny
2628-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r. znak: TB.6220.15.2022.ROŚ o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kopaliny pasków skaleniowo – kwarcowych ze złoża Robawy 2 na części działek nr 220/1, 248/1 w obrębie ewidencyjnym Robawy w gminie Reszel” i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Decyzje środowiskoweAktualny
2727-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu w dniu 26 lipca 2022 r. decyzji znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26 listopada 2020 r. znak: TB.6220.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel” Decyzje środowiskoweAktualny
2814-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.11.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”.Decyzje środowiskoweAktualny
2914-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla znak: TB.6220.12.2022.ROŚ z dnia 14 lipca 2022 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do rozstrzygnięcia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
3007-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124030N i działkach o nr ewidencyjnych 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Klewno”Decyzje środowiskoweAktualny
3107-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 165, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy”Decyzje środowiskoweAktualny
3207-07-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 05 lipca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel pn.: „Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo”.Decyzje środowiskoweAktualny
3306-07-2022Obwieszczenie z dnia 04.07.2022 r., znak: TB.6220.8.2022.ROŚ w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Reszla z dnia 26.11.2020 r., znak: TB.6220.7.2020.ROŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchnią zabudowy do 14,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 140/1 oraz działki 151/9 w miejscowości Dębnik gm. Reszel”.Decyzje środowiskoweAktualny
3406-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 03 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.12.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 169/18, 172/3, 177/2 obręb Pieckowo, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Pieckowo"Decyzje środowiskoweAktualny
3506-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.11.2022.ROŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 159, 163, 164, 168, 171, 173/2, 174 obręb Robawy, gmina Reszel w zakresie "Przebudowa dróg gminnych w msc. Robawy"Decyzje środowiskoweAktualny
3606-06-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla z dnia 02 czerwca 2022 r. znak: TB.6220.9.2022.ROŚ o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 184, 185 obręb Klewno droga gminna nr 124031N i 124, 115, 52/1, 52/2 obręb Klewno droga gminna nr 124030N w zakresie " Przebudowa dróg w miejscowości Klewno"Decyzje środowiskoweAktualny
3727-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TB.6220.28.2021.ROŚ z dnia 27 kwietnia 2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 594 na odcinku Św. Lipka - Kętrzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, z podziałem na zadania: zadanie 1 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Reszel; zadanie 2 - budowa ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych gminy Kętrzyn"Decyzje środowiskoweAktualny
3805-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.2.2022.ROŚ z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 23/3 obręb Worpławki, gmina Reszel, powiat kętrzyński"Decyzje środowiskoweAktualny
3905-04-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu Postanowienia znak: TB.6220.2.2022.ROŚ z dnia 4 kwietnia 2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na działce nr ew. 23/3 obręb Worpławki, gmina Reszel, powiat kętrzyński"Decyzje środowiskoweAktualny
4009-02-2022Obwieszczenie Burmistrza Reszla o wydaniu postanowienia znak TB.6220.24.2021.ROŚ z dnia 8 lutego 2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchni zabudowy do 11,07 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zespołem magazynów energii o mocy do 10 MW na działce ewidencyjnej nr 151/6 w miejscowości Dębnik gm. Reszel"Decyzje środowiskoweAktualny
Wyświetlone 21-40 z 146 rekordów.

Szanujemy Twoją prywatność

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Zgody na przetwarzanie danych
Zamknięcie tego okna jest równoważne z akceptację wybranych zgód.

Dostosuj wygląd strony

Wybierz tryb motywu
Wybierz kolor motywu
Wybierz rozmiar tekstu
Aby lepiej dopasować rozmiar strony skorzystaj w przeglądarce z opcji powiększania za pomocą kontrolek znajdujących się w ustawieniach lub za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl − / Ctrl +.