Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 123/2017
Burmistrza  Reszla
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie:  nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami),

zarządzam,  co następuje


§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Reszlu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 141/2016  Burmistrza Reszla z dnia  30 grudnia 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Orgaizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki