Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Reszla z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 66/2018
Burmistrza  Reszla
z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994),                                       

zarządzam,  co następuje

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1) w § 9 ust.1 dodaje się pkt 10 i pkt 11 w brzmieniu:

„10) Audytor
  11) Inspektor Ochrony Danych”

2) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33.1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie przeprowadza audytor, bezpośrednio podległy Burmistrzowi Reszla. 
2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie mogą przeprowadzać, w razie potrzeby, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik – bez upoważnienia Burmistrza , a także inni pracownicy na mocy odrębnych upoważnień Burmistrza.
3. Kontrole wewnętrzne przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, w którym określa się min, zakres kontroli i osobę kontrolującą.
4. W przypadkach tego wymagających , poza planem kontroli, przeprowadza się kontrole doraźne. 
5. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli reguluje odrębne zarządzenie Burmistrza.”.

3) Załącznik Nr 2b do Regulaminu organizacyjnego, określający symbole spraw stosowane i w poszczególnych komórkach organizacyjnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki