Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Reszla z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 44/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 30 kwietnia  2018 roku

w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami),

zarządzam,  co następuje

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Reszlu , stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1)    w § 9 ust.1 wykreśla się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Audytor. Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

2)    w § 23 ust. 1 wykreśla się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Audytor. Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

3)    § 33ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 33.1.Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie przeprowadza audytor, bezpośrednio podległy Burmistrzowi Reszla.”

4)    Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, stanowiący schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
5)    Załączniki Nr 2a i 2b do Regulaminu organizacyjnego, określające strukturę stanowisk wraz z symbolami spraw stosowanymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych otrzymują brzmienie jak w załącznikach 2a i 2b do niniejszego zarządzenia
6)    W załączniku Nr 7 do Regulaminu organizacyjnego, określającym zadania samodzielnych stanowisk pracy wykreśla się pkt VI .

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 

Załączniki

Treść aktu