Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Reszla z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 32/2018
Burmistrza  Reszla
z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późniejszymi zmianami), 

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Reszlu , stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1)  w § 9 ust.1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Audytor. Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

2)    w § 10 ust. 5 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu”

3)    w § 23 ust. 1 dodaje się pkt10 w brzmieniu:

„10) Audytor. Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

4)    § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33.1.Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie przeprowadza, wyodrębniony w strukturze organizacyjnej jako samodzielne stanowisko,  audytor. 
2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie mogą przeprowadzać, w razie potrzeby, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik – bez upoważnienia Burmistrza , a także inni pracownicy na mocy odrębnych upoważnień Burmistrza.
3. Kontrole wewnętrzne przeprowadza się na podstawie rocznego planu kontroli, w którym określa się min, zakres kontroli i osobę kontrolującą.
4. W przypadkach tego wymagających , poza planem kontroli, przeprowadza się kontrole doraźne. 
5. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli reguluje odrębne zarządzenie Burmistrza.”.

5)    Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego, stanowiący schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia
6)    Załączniki Nr 2a i 2b do Regulaminu organizacyjnego, określające strukturę stanowisk wraz z symbolami spraw stosowanymi w poszczególnych komórkach organizacyjnych otrzymują brzmienie jak w załącznikach 2a i 2b do niniejszego zarządzenia
7)    Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego, stanowiący schemat graficzny struktury nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
8)    W załączniku Nr 7 do Regulaminu organizacyjnego, określającym zadania samodzielnych stanowisk pracy dodaje się pkt VI w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki