Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Reszla z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2017 Burmistrza Reszla z dnia 18 grudnia 2017 roku Załącznik Nr 2a do Regulaminu organizacyjnego, określający strukturę stanowisk otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki

Treść aktu