Wersja nieobowiązująca z dnia

Dział Budżetowo - Finansowy

Kierownik: Roland Ballo
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 22
E-mail: roland.ballo@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

 

Do zadań Działu Budżetowo-Finansowego należy: prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
 2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy i pozostałych rachunków budżetu gminy według obowiązującego planu kont, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny wykonywania budżetu gminy,
 3. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, instrukcją obiegu dokumentów finansowych oraz instrukcją w sprawie prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
 4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
 5. Obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
 6. Prowadzenie ewidencji umów rodzących zobowiązania finansowe Gminy,
 7. Nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy,
 8. Analiza wykorzystania budżetu, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz przygotowanie informacji dla Rady czy Burmistrza,
 9. Obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, a w szczególności:
  1. prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości dochodów podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych i inwestycji,
  2. prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów podatkowych i niepodatkowych, wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych,
  3. windykacja niepodatkowych dochodów budżetowych, m.in. wieczystego użytkowania, dzierżawy, mandatów i in.,
  4. prowadzenie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie, 
  5. księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  6. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, w tym : zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  7. rozliczanie delegacji krajowych, zagranicznych oraz ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
  8. współopracowywanie i realizacja planów finansowych w dziale administracja samorządowa,
  9. sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów z w/w rodzajów działalności,
  10. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  11. ewidencja podatku VAT i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  12. rozliczanie podatku VAT z kontrahentami i Urzędem Skarbowym w systemie Split payment,
  13. ewidencja majątku gminy,
  14. rozliczanie inwentaryzacji,
  15. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  16. sporządzanie sprawozdań ze stanu środków trwałych do Urzędu Statystycznego,
  17. naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON
 10. Prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych a w szczególności:
  1. powadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych Urzędowi Skarbowemu,
  3. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym składanych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych,
  4. wymiar, pobór podatków i opłat lokalnych, w szczególności:
   1. podatek od nieruchomości,
   2. podatek rolny,
   3. podatek leśny,
   4. podatek od środków transportowych,
   5. opłata od posiadania psów,
   6. opłata targowa,
   7. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów,
   8. innych podatków i opłat ustalonych przez Radę Miejską
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, w tym pomocy publicznej de minimis,
  6. wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych , w tym o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenia stanu zaległości, o dochodowości gospodarstwa rolnego,
  7. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  8. prowadzenie spraw w zakresie windykacji należności pieniężnych 
  9. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  10. planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  11. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesunięć terminów płatności, rozłożenia na raty wraz z materiałami pomocniczymi dla Burmistrza,
  12. prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  13. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,
  14. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  15. rozliczanie wpływów podatków przyjmowanych przez sołtysów,
 11. Prowadzenie spraw w zakresie obliczania płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników, w tym:
  1. obliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  2. prowadzenia kart wynagrodzeń w sposób umożliwiający udokumentowanie wynagrodzeń stanowiących podstawę emerytury lub renty, oraz w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu podatku od osób fizycznych,
  3. wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,
 12. Prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników,
 13. Naliczanie i księgowanie środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 14. Prowadzenie rozliczeń finansowych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy
 15. Wydawanie zaświadczeń do obliczania kapitału początkowego i emerytur,
 16. Nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
 17. Obsługa finansowo - księgowa zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych Gminie,
 18. Obsługa finansowo - księgowa zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym funduszy UE.

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.