Wersja nieobowiązująca z dnia

Dział Budżetowo - Finansowy

Kierownik: Roland Ballo
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 22
E-mail: roland.ballo@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

 

 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,
  2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy i pozostałych rachunków budżetu gminy według obowiązującego planu kont, przestrzeganie dyscypliny wykonywania budżetu gminy,
  3. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont, instrukcją obiegu dokumentów finansowych oraz instrukcją w sprawie prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
  4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów,
  5. Obsługa kredytów i pożyczek gminnych,
  6. Prowadzenie ewidencji umów rodzących zobowiązania finansowe Gminy,
  7. Nadzór nad opracowaniem i realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy,
  8. Analiza wykorzystania budżetu, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Gminy oraz przygotowanie informacji dla Rady czy Burmistrza,
  9. Obsługa finansowo - księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej, a w szczególności:
  1)prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości dochodów podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych i inwestycji,
  2)prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów podatkowych i niepodatkowych, wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych,
  3)windykacja niepodatkowych dochodów budżetowych, m.in. wieczystego użytkowania dzierżawy, mandaty i inne,
  4)prowadzenie gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie,
  5)księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  6)prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, w tym: zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  7)rozliczanie delegacji krajowych, zagranicznych oraz ekwiwalentu za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
  8)współopracowywanie i realizacja planów finansowych w dziale administracja samorządowa,
  9)sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów z w/w rodzajów działalności,
  10) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  11) ewidencja podatku VAT i rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
  12) ewidencja majątku gminy,
  13) rozliczanie inwentaryzacji,
  14) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  15)sporządzanie sprawozdań ze stanu środków trwałych do Urzędu Statystycznego,
  16) naliczanie i odprowadzanie składek na PFRON,
  10. Prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych a, w szczególności:
  1)powadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym składanych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych,
  3)wymiar, pobór podatków i opłat lokalnych:
  1/ podatek od nieruchomości,
  2/ podatek rolny,
  3/ podatek leśny,
  4/ podatek od środków transportowych,
  5/ podatek od posiadania psów,
  6/ opłata administracyjna,
  7/ opłata targowa,
  4)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy,
  5)  wydawanie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych , w tym o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenia stanu zaległości, o dochodowości gospodarstwa rolnego,
  6)  przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  7)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  8)  planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
  9)  przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesunięć terminów płatności, rozłożenia na raty wraz z materiałami pomocniczymi dla Burmistrza,
  10) prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
  11) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,
  12) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  13) rozliczanie wpływów podatków przyjmowanych przez sołtysów,
  11. Prowadzenie spraw w zakresie obliczania płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników, w tym: wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowniczych,
  12. Prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników,
  13. Naliczanie i księgowanie środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  14. Prowadzenie rozliczeń finansowych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,
  15. Wydawanie zaświadczeń do obliczania kapitału początkowego i emerytur,
  16. Nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
  17. Obsługa finansowo - księgowa zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych Gminie.

 

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.