Wersja obowiązująca z dnia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Lucyna Macełko
Z-ca Kierownika USC: Emilia Pieniak
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 06
E-mail: usc@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

 1. W zakresie spraw należących do kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności biurowych o charakterze faktycznym, przygotowanie dokumentów oraz pism urzędowych obejmujących w szczególności:
  1. rejestracje urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce na terenie gminy Reszel,
  2. odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
  3. wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego,
  4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w rejestrze stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów,
  5. wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  6. prostowanie w aktach stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego,
  7. występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
  8. prowadzenie spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego:
   1. cywilnego: zgromadzenie wymaganych dokumentów, przyjęcie oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska jakie mają nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wyznaczenie terminu i uroczyste przyjęcie oświadczenia, sporządzenie aktu małżeństwa i jego odpisu,
   2. konkordatowego: przyjęcie zapewnienia, zgromadzenie wymaganych dokumentów i wydanie stosownego zaświadczenia, odebranie zaświadczenia od strony kościelnej, sporządzenie aktu małżeństwa i jego odpisu,
  9. przyjmowanie oświadczeń woli o uznaniu ojcostwa nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  10. prowadzenie rejestru oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  11. organizowanie uroczystości związanych jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego,
  12. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  13. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
  14. przenoszenie aktów stanu cywilnego z ksiąg do wersji elektronicznej rejestru stanu cywilnego.
  15. zwracanie się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości czy małżeństwo może być zawarte,
  16. wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  17. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, ich zabezpieczenie,
  18. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
  19. sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w. zakresie,
 2. Wydawanie i obsługa dowodów osobistych:
  1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodów osobistych w postaci papierowej i elektronicznej,
  2. obsługa programu Rejestr Dowodów Osobistych (wprowadzanie dowodów osobistych do produkcji oraz ich wydawanie),
  3. przyjmowanie zgłoszenia utraty i uszkodzenia dowodów osobistych,
  4. prowadzenie całości dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych.
  5. Udostępnianie na wniosek dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
  6. Udostępnianie na wniosek danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. 
  7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w zakresie.
 3. Prowadzenie ewidencji ludności:
  1. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  2. orzekanie w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
   2. przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
   3. występowanie do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
   4. sporządzanie protokołów, przeprowadzanie zeznań świadków i oględzin lokalu na potrzeby postępowań administracyjnych,
   5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania stałego i czasowego,
  3. rozstrzyganie wątpliwości, co do charakteru pobytu,
  4. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m-cy, wyjazdu za granicę oraz zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
  5. Prowadzenie i aktualizacja:
   1. rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców ,
   2. książek zameldowań: pobytów czasowych cudzoziemców
  6. Upowszechnianie numeru ewidencyjnego PESEL:
   1. występowanie z urzędu i na wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL:
    1. osobie urodzonej na terytorium RP,
    2. obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza terytorium RP,
    3. przy zameldowaniu,
    4. na podstawie odrębnych przepisów. 
  7. Udzielenie informacji adresowych - udzielane odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, przygotowywanie projektów decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych.
  8. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu stałym i czasowym /aktualnym, i archiwalnym/.
  9. Udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
  10. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  11. Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń, pełnomocnictw i in. dokumentów w tym zakresie.
  12. Wprowadzanie danych i ich aktualizacja w rejestrach państwowych
  13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w zakresie.

 

mgr Lucyna Macełko
Kierownik USC
Pok. Nr 12, tel. 89 755 39 06

mgr Emilia Pieniak 
Zastępca Kierownika USC
Pok. Nr 12, tel. 89 755 39 06
 
mgr Krystyna Machniewicz
Podinspektor
Pok. Nr 12, tel. 89 755 39 06

Załatwiane sprawy