Wersja nieobowiązująca z dnia

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Lucyna Macełko
Z-ca Kierownika USC: Emilia Pieniak
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 06
E-mail: usc@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

 1. W zakresie spraw należących do kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie czynności biurowych o charakterze faktycznym, przygotowanie dokumentów oraz pism urzędowych obejmujących w szczególności:
  1. rejestracje urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce na terenie gminy Reszel,
  2. odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
  3. wpisywanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego zagranicą do rejestru stanu cywilnego,
  4. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w rejestrze stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów,
  5. wydawanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
  6. prostowanie w aktach stanu cywilnego oczywistego błędu pisarskiego,
  7. występowanie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
  8. prowadzenie spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego:
   1. cywilnego: zgromadzenie wymaganych dokumentów, przyjęcie oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wyborze nazwiska jakie mają nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wyznaczenie terminu i uroczyste przyjęcie oświadczenia, sporządzenie aktu małżeństwa i jego odpisu,
   2. konkordatowego: przyjęcie zapewnienia, zgromadzenie wymaganych dokumentów i wydanie stosownego zaświadczenia, odebranie zaświadczenia od strony kościelnej, sporządzenie aktu małżeństwa i jego odpisu,
  9. przyjmowanie oświadczeń woli o uznaniu ojcostwa nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
  10. prowadzenie rejestru oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  11. organizowanie uroczystości związanych jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego,
  12. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
  13. wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
  14. przenoszenie aktów stanu cywilnego z ksiąg do wersji elektronicznej rejestru stanu cywilnego.
  15. zwracanie się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości czy małżeństwo może być zawarte,
  16. wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  17. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, ich zabezpieczenie,
  18. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
  19. sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w. zakresie,
 2. Wydawanie i obsługa dowodów osobistych:
  1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie dowodów osobistych w postaci papierowej i elektronicznej,
  2. obsługa programu Rejestr Dowodów Osobistych (wprowadzanie dowodów osobistych do produkcji oraz ich wydawanie),
  3. przyjmowanie zgłoszenia utraty i uszkodzenia dowodów osobistych,
  4. prowadzenie całości dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, archiwizacja kopert dowodowych osób zmarłych.
  5. Udostępnianie na wniosek dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
  6. Udostępnianie na wniosek danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. 
  7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w zakresie.
 3. Prowadzenie ewidencji ludności:
  1. zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
  2. orzekanie w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
   1. prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
   2. przeprowadzanie rozpraw administracyjnych,
   3. występowanie do sądu w celu wyznaczenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej,
   4. sporządzanie protokołów, przeprowadzanie zeznań świadków i oględzin lokalu na potrzeby postępowań administracyjnych,
   5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania stałego i czasowego,
  3. rozstrzyganie wątpliwości, co do charakteru pobytu,
  4. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy powyżej 3 m-cy, wyjazdu za granicę oraz zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
  5. Prowadzenie i aktualizacja:
   1. rejestru mieszkańców i zamieszkania cudzoziemców ,
   2. książek zameldowań: pobytów czasowych cudzoziemców
  6. Upowszechnianie numeru ewidencyjnego PESEL:
   1. występowanie z urzędu i na wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL:
    1. osobie urodzonej na terytorium RP,
    2. obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza terytorium RP,
    3. przy zameldowaniu,
    4. na podstawie odrębnych przepisów. 
  7. Udzielenie informacji adresowych - udzielane odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, przygotowywanie projektów decyzji o odmowie udostępniania danych osobowych.
  8. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu stałym i czasowym /aktualnym, i archiwalnym/.
  9. Udzielanie właściwym dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
  10. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  11. Sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców, wydawanie zaświadczeń, pełnomocnictw i in. dokumentów w tym zakresie.
  12. Wprowadzanie danych i ich aktualizacja w rejestrach państwowych
  13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w w/w zakresie.

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.