Wersja nieobowiązująca z dnia

Sekretarz

 mgr Urszula Sawa
Tel. (0-89) 755 39 03

Zadania Sekretarza Gminy
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 

zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

§ 11. 1. Sekretarz wykonuje zadania i realizuje kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do zadań Sekretarza należy koordynowanie realizacji zadań i przepisów:

1) w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych: nadzór i zapewnienie realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów w Urzędzie,
2) w zakresie przestrzegania w Urzędzie Kodeksu postępowania administracyjnego: kontrola wewnętrzna w zakresie prawidłowości przygotowywania przez pracowników projektów decyzji administracyjnych, prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
3) w zakresie przestrzegania w Urzędzie Instrukcji Kancelaryjnej: kontrola wewnętrzna oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych w powyższym zakresie,

3. Do zadań Sekretarza należy nadzór i koordynacja wykonania zadań wynikających z przepisów :

1) ustawy o pracownikach samorządowych,
2) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
3) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4) ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych,
5) ustawy Kodeks wyborczy
6) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego , w szczególności dotyczących załatwiania skarg i wniosków,
7) załatwianie spraw wynikających z Kodeksu cywilnego w zakresie: sporządzania testamentów (spisywania oświadczeń woli), potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałami,
8) ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
9) ustawy o petycjach

4. Sekretarz, na mocy odrębnych upoważnień i pełnomocnictw jest: 

1) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji
2) Pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych, 
3) Pełnomocnikiem ds. wyborów, 
4) Koordynatorem kontroli zarządczej.

5. Sekretarz Gminy zapewnienia realizację zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy poprzez:

a) prowadzenie głównego rejestru zarządzeń Burmistrza oraz zapewnienie ich właściwego wewnętrznego obiegu w Urzędzie,
b) przygotowywanie upoważnień do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenie centralnego rejestru tych upoważnień,
c) przygotowywanie pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza, w tym pełnomocnictw procesowych oraz prowadzenie centralnego rejestru tych pełnomocnictw,
d) przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza między sesjami

6. Sekretarz Gminy zapewnia właściwą oraz zgodną z przepisami i niniejszym Regulaminem organizację pracy Urzędu, w tym:

a) przygotowuje projekty Regulaminu organizacyjnego, oraz projekty jego zmian uzasadnionych zmianą obowiązujących przepisów oraz potrzebami organizacyjnymi Urzędu,
b) przygotowuje projekty regulaminu pracy oraz projekty zmian tego Regulaminu,
c) zapewnia zgodność zakresów czynności pracowników z postanowieniami Regulaminu,
d) koordynuje działania komórek organizacyjnych w zakresie organizacji pracy,
e) organizuje szkolenia wewnętrzne pracowników,
f) koordynuje realizację zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

7. Sekretarz gminy w celu zapewnienia zgodności systemów informatycznych i ich zabezpieczeń wydaje zgodę za zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych,

8. Sekretarz gminy decyduje o przeniesieniach sprzętu komputerowego między stanowiskami pracy.

9. Sekretarz gminy nadzoruje pracę stażystów i praktykantów - sprawuje nad nimi opiekę, przydziela im zakres zadań i obowiązków bezpośrednio lub może wyznaczyć do tego celu innego pracownika Urzędu,

10. Sekretarz gminy wydaje zgodę na pozostanie pracownika lub innych osób w Urzędzie po godzinach pracy.

11. Podczas nieobecności Sekretarza jego obowiązki pełni wyznaczony pracownik Działu Administracyjno-Prawnego, z wyłączeniem zadań Sekretarza jako pełnomocnika Burmistrza.

§ 12. Sekretarzowi Gminy bezpośrednio podlegają:

1) Dział Administracyjno-Prawny
2) Pion ochrony informacji niejawnych

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.