Wersja obowiązująca z dnia

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Obowiązki właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji, lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania formalne i techniczne określone w przepisach odrębnych.

Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych winien następować w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w niniejszym zakresie lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a także do okazania umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości, a wyżej wymienionymi podmiotami oraz warunki ich wykonania zależne są od stron umowy, jednakże stawka za wywóz nieczystości ciekłych, nie może być wyższa od górnej stawki, określonej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Reszlu.

Obowiązki gminy


Na Gminie ciąży ustawowy obowiązek:

 • określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z tytułu wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych przez upoważnione firmy (art. 6 ust. 2),
 • określenia częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (art. 4 ust. 2 pkt 3),
 • prowadzenia ewidencji:
 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstotliwości sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Art. 6 ust. 7 pkt 1 -4 ustawy wskazuje, iż Burmistrz wydaje decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych, określa wysokość opłaty, termin jej uiszczenia, a także ustala sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania.

Obowiązujące prawo miejscowe


Na terenie Gminy Reszel, zgodnie z Uchwała nr Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 maja 2019 (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz.. z 2019 r. poz. 3271) górna stawka ponoszona przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu nieczystości ciekłych wynosi 54,00 zł za 1 m3. Opłata zawiera obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. Zatem stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z ciążących na nim obowiązków oraz konieczności wydania decyzji przez organ podatkowy.

Z kolei w § 13 ust.1 i ust.3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław (uchwała nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. -Maz.. z 2020 r. poz. 54) określono częstotliwość wywozów nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Według przytoczonego przepisu prawa miejscowego, wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe


Na terenie Gminy Reszel zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych posiadają podmioty:

 • Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.; ul. 1 Maja 6; 11-440 Reszel
 • Przedsiębiorstwo Usługowe „Kret” Jerzy Skórski ul. Różana 8/35; 11-400 Kętrzyn
 • Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Roman Kulmaczewski, Burszewo 1; 11-731 Sorkwity
 • TRAPER Grażyna Majewska, Marcinkowo 179; 11-700 Mrągowo,
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn

Przedsiębiorca, który chce uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przecław winien złożyć stosowny wniosek (do pobrania), opłacić opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł oraz spełnić wymagania określone w uchwale nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2012  (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2012 poz. 974), tj. w zakresie:

 • wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług,
 • wyposażenia technicznego bazy transportowej,
 • zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, oraz
 • miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

W przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia określonych wymagań, przedsiębiorca powinien udokumentować prawo do korzystania z miejsc, urządzeń lub instalacji, które spełniają powyższe wymagania poprzez przedłożenie stosownych dokumentów.

Przedsiębiorca zobowiązany jest także do prowadzenia wykazu umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości, jak również do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi sprawozdań kwartalnych zawierających informację o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, sposobie ich zagospodarowania, liczby nieruchomości od których ścieki zostało odebrane, a także wykaz właścicieli z którymi umowy wygasły lub uległy rozwiązaniu.

Do pobrania

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych  oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel.

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1783/uchwala-nr-ix-74-2019-rady-miejskiej-w-reszlu-z-dnia-30-maja-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-gornych-stawek-oplat-ponoszonych-przez-wlascicieli-nieruchomosci-za-uslugi-w-zakresie-usuwania-i-unieszkodliwiania-odpadow-komunalnych-stalych-oraz-nieczystosci-cieklych-na-terenie-gminy-reszel..html

Uchwała Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.nr 54) w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/akty/1905/uchwala-nr-xix-138-2019-rady-miejskie-w-reszlu-z-dnia-19-grudnia-2019-roku-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-w-gminie-reszel.html

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000888

 

- Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. .z 2012 poz. 974)  

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2012/974/akt.pdf

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000299