Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIX/138/2019 Rady Miejskie w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel

Informacje dodatkowe:

Uchwała  Nr XIX/138/2019
Rady Miejskie w Reszlu 
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn.zm), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Reszel, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1)     Uchwała Nr XXXIII/171/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel ( Dz. Urz. Woj. W-M z 2016 r., poz. 2844)
2)    Uchwała Nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel ( Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r., poz. 5049).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .
 

Załączniki

Treść aktu