Wersja obowiązująca z dnia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2013r. poz. 1409).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/268/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reszel (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 2013r. poz. 3058).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki