Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych  oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr IX/74/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych  oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506)  oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454) 

uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Reszel, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy  za usługi w zakresie:

1)     odbioru odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie w wysokości – 226,80zł.  za 1 m3  brutto, 
2)    odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości – 113,40zł.  
za 1 m3 brutto, 

przy czym stawka opłaty nie obejmuje kosztu nabycia, wynajęcia lub wydzierżawienia pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Ustala się górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonej na terenie Gminy Reszel w wysokości 54,00zł za 1 m3  brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 24 kwietnia 2019r.  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Reszel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.
 

Załączniki

Treść aktu