Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Przeciwpożarowa

 1. Realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. wykrywanie i zapobieganie możliwości powstawania sytuacji kryzysowych na terenie gminy,
  2. przejmowanie kontroli w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym poprzez realizacje zaplanowanych działań,
  3. współdziałanie w zakresie odtwarzania struktur zniszczonych  w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym,
  4. planowanie kryzysowe – sporządzanie planów, programów, strategii:
   • analiza i ocena zagrożeń , gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych
   • przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym,
   • przygotowywanie planu reagowania,
   • realizacja założeń planów w sytuacjach wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym
  5. inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
  6. załatwianie spraw związanych z powoływaniem Gminnego Zespołu Reagowania, zapewnienie właściwego działania Zespołu,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym w Gminie Reszel
  8. przygotowywanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i in. z zakresu reagowania kryzysowego,
  9. współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
  10. współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne itp.
 2. Realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
  2. współdziałanie z jednostkami OSP oraz koordynacja ich działań w zakresie właściwego zabezpieczenia p. poż. na terenie gminy,
  3. zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Reszel,
  4. ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki OSP, współudział w planowaniu budżetu w powyższym zakresie,
  5. nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację ich zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. ustalanie zakresu i sposobu uczestniczenia gminy w finansowaniu zadań przez OSP poprzez zawieranie stosownych porozumień z jednostkami OSP w powyższym zakresie,
 3. Realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej:
  1. opracowywanie planu obrony cywilnej gminy zawierającego ocenę zagrożenia, zamiar działania, plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, plan zabezpieczenia logistycznego OC, plan działania OC w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
  2. prowadzenie dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej formacji obrony cywilnej,
  3. zapewnienie utrzymania struktur organizacyjnych oraz gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej,
  4. realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przed skażeniami (indywidualna i zbiorowa ochrona przed skażeniami, urządzenia do zabiegów specjalnych i sanitarnych),
  5. prowadzenie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno-technicznego obrony cywilnej (budowle ochronne, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia),
  6. realizowanie właściwiej gospodarki materiałowej obrony cywilnej,
  7. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji dot. obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
  8. przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć planistyczno - organizacyjnych i szkoleniowych w ramach powszechnej samoobrony ludności oraz upowszechniających wiedzę o obronie cywilnej,
  9. koordynowanie i nadzorowanie realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne zadań pozostających we właściwości merytorycznej działu bądź samodzielnego stanowiska pracy,
  10. opracowywanie planów ochrony budynku Urzędu,
 4. W zakresie spraw wojskowych: realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w tym:
  1. sporządzanie wykazu przedpoborowych podlegających rejestracji na 14 dni przed ogłoszeniem rejestracji na terenie gminy,
  2. przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
  3. przygotowanie list poborowych i współdziałanie z Powiatową Komisją Poborową w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia poboru,
  4. przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, lub za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
  5. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin,
  6. prowadzenie wykazu poborowych, którzy korzystają z odroczenia służby wojskowej oraz poborowych  którzy zostali skierowani do służby zastępczej,
  7. prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym  stosunku do obowiązku służby wojskowej,
  8. prowadzenie postępowań zmierzających do ustalenia przyczyn nie zgłoszenia się osób wzywanych do rejestracji lub poboru i w zależności od ustaleń występowanie o zastosowanie środków egzekucji lub kierowanie wniosków o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń,
  9. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem  przez zakłady pracy i szkoły ewidencji  osób podlegających powszechnemu obowiązkowi  obrony przez sprawowanie kontroli, uzyskiwanie okresowych informacji o tych osobach oraz udzielanie instruktażu,
  10. planowanie oraz zabezpieczenie  pod względem organizacyjnym wykonanie zadań  związanych z uzupełnianiem Sił Zbrojnych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w tym opracowanie i bieżąca  aktualizacja planu akcji kurierskiej,
  11. współdziałanie z WKU i innymi organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt a-i,
  12. opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,
  13. planowanie oraz zabezpieczenie  pod względem organizacyjnym wykonanie zadań  związanych z uzupełnianiem Sił Zbrojnych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w tym opracowanie i bieżąca  aktualizacja planu akcji kurierskiej,
  14. opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań obronnych.
 
 
Krzysztof Iwanow
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.
Pok. Nr 3
tel. (89) 755 39 18
krzysztof.iwanow@gminareszel.pl    

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.