Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Przeciwpożarowa

Zadania wykonywane na stanowisku:

  1.     Realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego:
1)    wykrywanie i zapobieganie możliwości powstawania sytuacji kryzysowych na terenie gminy
2)    przejmowanie kontroli w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym poprzez realizacje zaplanowanych działań
3)    współdziałanie w zakresie odtwarzania struktur zniszczonych  w wyniku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym
4)    planowanie kryzysowe – sporządzanie planów, programów, strategii,
a)    analiza i ocena zagrożeń , gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych
b)    przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym,
c)    przygotowywanie planu reagowania,
d)    realizacja założeń planów w sytuacjach wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym
5)    inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
6)    załatwianie spraw związanych z powoływaniem Gminnego Zespołu Reagowania, zapewnienie właściwego działania Zespołu,
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym w Gminie Reszel
8)    przygotowywanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i in. z zakresu reagowania kryzysowego,
9)    współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
10)    współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne itp.
2. Realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym w szczególności:
1)    prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie gminy oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,
2)    współdziałanie z jednostkami OSP oraz koordynacja ich działań w zakresie właściwego zabezpieczenia p. poż. na terenie gminy,
3)    zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Reszel,
4)    ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki OSP, współudział w planowaniu budżetu w powyższym zakresie,
5)    nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację ich zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6)    ustalanie zakresu i sposobu uczestniczenia gminy w finansowaniu zadań przez OSP poprzez zawieranie stosownych porozumień z jednostkami OSP w powyższym zakresie,
    3. Realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej:
1)    opracowywanie planu obrony cywilnej gminy zawierającego ocenę zagrożenia, zamiar działania, plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, plan zabezpieczenia logistycznego OC, plan działania OC w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,
2)    prowadzenie dokumentacji organizacyjno-ewidencyjnej formacji obrony cywilnej,
3)    zapewnienie utrzymania struktur organizacyjnych oraz gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej,
4)    realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przed skażeniami (indywidualna i zbiorowa ochrona przed skażeniami, urządzenia do zabiegów specjalnych i sanitarnych),
5)    prowadzenie i nadzór nad realizacją przedsięwzięć przygotowawczych w zakresie zabezpieczenia inżynieryjno-technicznego obrony cywilnej (budowle ochronne, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia),
6)    realizowanie właściwiej gospodarki materiałowej obrony cywilnej,
7)    prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji dot. obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
8)    przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć planistyczno - organizacyjnych i szkoleniowych w ramach powszechnej samoobrony ludności oraz upowszechniających wiedzę o obronie cywilnej,
9)    koordynowanie i nadzorowanie realizacji przez komórki i jednostki organizacyjne zadań pozostających we właściwości merytorycznej działu bądź samodzielnego stanowiska pracy,
10)    opracowywanie planów ochrony budynku Urzędu,
4. W zakresie spraw wojskowych: realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w tym:
1)    sporządzanie wykazu przedpoborowych podlegających rejestracji na 14 dni przed ogłoszeniem rejestracji na terenie gminy,
2)    przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
3)    przygotowanie list poborowych i współdziałanie z Powiatową Komisją Poborową w zakresie  przygotowania i przeprowadzenia poboru,
4)    przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, lub za koniecznego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
5)    prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin,
6)    prowadzenie wykazu poborowych, którzy korzystają z odroczenia służby wojskowej oraz poborowych  którzy zostali skierowani do służby zastępczej,
7)    prowadzenie wykazu osób o nieuregulowanym  stosunku do obowiązku służby wojskowej,
8)    prowadzenie postępowań zmierzających do ustalenia przyczyn nie zgłoszenia się osób wzywanych do rejestracji lub poboru i w zależności od ustaleń występowanie o zastosowanie środków egzekucji lub kierowanie wniosków o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń,
9)    sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem  przez zakłady pracy i szkoły ewidencji  osób podlegających powszechnemu obowiązkowi  obrony przez sprawowanie kontroli, uzyskiwanie okresowych informacji o tych osobach oraz udzielanie instruktażu,
10)    planowanie oraz zabezpieczenie  pod względem organizacyjnym wykonanie zadań  związanych z uzupełnianiem Sił Zbrojnych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w tym opracowanie i bieżąca  aktualizacja planu akcji kurierskiej,
11)    współdziałanie z WKU i innymi organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt a-i,
12)    opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy,
13)    planowanie oraz zabezpieczenie  pod względem organizacyjnym wykonanie zadań  związanych z uzupełnianiem Sił Zbrojnych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w tym opracowanie i bieżąca  aktualizacja planu akcji kurierskiej,
14)    opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji zadań obronnych.
 
Krzysztof Iwanow
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.
Pok. Nr 3, tel. 089 755 39 18

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.