Wersja nieobowiązująca z dnia

Dział Administracyjno - Prawny

Sekretarz: Urszula Sawa
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Rynek 24
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 03
E-mail: urzadgminy@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

Do zadań Działu Administracyjno-Prawnego należy:

 1. Koordynowanie spraw związanych z organizacją funkcjonowania Gminy jej organów, jednostek pomocniczych i organizacyjnych, w tym:
  1. prowadzenie dokumentów dotyczących Statutu Gminy. ,
  2. analiza potrzeb w zakresie zmian Statutu w związku ze zmianą przepisów,
  3. przygotowywanie projektów zmian Statutu oraz projektów uchwał Rady w powyższym zakresie,
  4. zapewnienie upowszechnienia treści Statutu wśród radnych, pracowników Urzędu, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy,
  5. udostępnianie do wglądu tekstu Statutu osobom zainteresowanym,
 2. W zakresie działalności jednostek organizacyjnych Gminy:
  1. prowadzenie ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy oraz wyodrębnionego zbioru aktów o utworzeniu tych jednostek, ich statutów i regulaminów, a także innych dokumentów dotyczących organizacji i działalności tych jednostek,
  2. analiza potrzeb w zakresie likwidacji, tworzenia, łączenia i podziału jednostek organizacyjnych Gminy oraz analiza potrzeb co do zakresu działania tych jednostek oraz zmian ich statutów (regulaminów) w związku ze zmianą przepisów, potrzebami organizacyjnymi Gminy i zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami, 
 3. Koordynowanie zadań dotyczących działalności jednostek pomocniczych Gminy:
  1. prowadzenie ewidencji jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) oraz wyodrębnionego zbioru statutów sołectw, a także innych dokumentów dotyczących działalności tych jednostek,
  2. ewidencjonowanie wniosków o zmianę statutów jednostek pomocniczych,
  3. analiza potrzeb w zakresie zmian Statutów jednostek pomocniczych w związku ze zmianą przepisów, potrzebami organizacyjnymi Gminy i zgłoszonymi w tym zakresie wnioskami,
  4. przygotowywanie projektów zmian statutów jednostek pomocniczych oraz projektów uchwał Rady w powyższym zakresie,
  5. udostępnianie do wglądu tekstów statutów jednostek pomocniczych,
  6. współdziałanie w realizacji zadań sołectw, współpraca z organami jednostek pomocniczych, techniczna obsługa zebrań wyborczych,
 4. Zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz kancelaryjno - biurowej Rady i jej organów wewnętrznych, w tym:
  1. przygotowywanie Sesji Rady i ich protokołowanie,
  2. prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz przekazywanie uchwał organom Gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym Gminy, zobowiązanym do wykonania uchwał lub z działalnością, których wiąże się zakres przedmiotowy danej uchwały,
  3. prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego oraz zapewnienie ich upowszechniania,
  4. obsługa organizacyjno-kancelaryjna Komisji Rady,
  5. zapewnienie przekazywania aktów prawa miejscowego (w sposób papierowy i elektroniczny) stanowionych przez organy Gminy oraz innych uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. przekazywanie w obowiązujących terminach uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
  7. załatwianie spraw związanych z upowszechnianiem treści uchwał Rady w prasie lokalnej, na terenie sołectw oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
  8. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
  9. prowadzenie centralnego rejestru wniosków radnych oraz koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski, zgodnie ze Statutem Gminy i w terminach określonych przez obowiązujące przepisy,
  10. prowadzenie rejestru rozstrzygnięć organów nadzoru dotyczących uchwał Rady, oraz odrębnego zbioru tych rozstrzygnięć,
 5. Zapewnienie realizacji zadań Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy w tym:
  1. prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Burmistrza,
  2. organizowanie i protokołowanie narad i spotkań ustalanych przez Burmistrza informowanie pracowników oraz uczestników zewnętrznych o terminach tych spotkań i narad, prowadzenie zbioru notatek służbowych i innych dokumentów w powyższym zakresie,
  3. prowadzenie zbioru aktów prawnych i zapewnienie ich właściwego obiegu w Urzędzie,
  4. koordynowanie działań wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy w zakresie gromadzenia danych koniecznych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz nadzór nad aktualizacją tych informacji,
  5. zapewnienie właściwej organizacji załatwiania interesantów oraz spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem systemu informacji interesantów Urzędu, w tym prowadzenie tablicy informacyjnej Urzędu, tablicy ogłoszeń, oznaczenia pomieszczeń biurowych, informacji o godzinach pracy Urzędu,
  6. zabezpieczenie obsługi technicznej, organizacyjnej i informatycznej komisji wyborczych w wyborach i referendach, realizacja zakupów materiałów i ich rozdział, zapewnienie środków transportowych i wyposażenia lokali wyborczych, planowanie i rozliczanie wydatków finansowych związanych z wyborami, przekazywanie dokumentacji archiwalnej oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez PKW i Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
 6. Realizacja i koordynacja zadań w zakresie zapewnienia dostępu do informacji publicznej, w tym:
  1. organizowanie i koordynowanie zapewnienia dostępu do informacji publicznej dotyczącej działalności Gminy i jej organów zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  2. zapewnienie aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Reszel, w systemie informatycznym, zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,
 7. Realizacja i koordynacja działań dotyczących:
  1. skarg
  2. wniosków
  3. petycji
  4. działalności lobbingowej
 8. Prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
  1. prowadzenie akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
  2. prowadzenie ewidencji pracowników,
  3. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych,
  4. zapewnienie realizacji przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie,
  5. zapewnienie racjonalnej gospodarki etatami i funduszem płac,
  6. zapewnienie właściwej realizacji przepisów dotyczących doskonalenia zawodowego pracowników,
  7. prowadzenie ewidencji czasu pracy uwzględniającej urlopy, zwolnienia lekarskie, pracę w godzinach nadliczbowych oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
  8. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz odznaczeń,
  9. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową i dyscyplinarną pracowników,
  10. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
  11. przygotowywanie dokumentacji z zakresu zaopatrzenia emerytalnego pracowników,
  12. prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
  13. organizowanie naboru na stanowiska kierownicze i urzędnicze, prowadzenie dokumentacji
  14. koordynowanie realizacji zadań w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych,
  15. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,
  16. rozliczanie kart drogowych i zakupów paliwa dla Straży Miejskiej,, samochodu służbowego,
  17. prowadzenie dokumentacji z przeglądów kadrowych i okresowych ocen pracowników  samorządowych,
  18. prowadzenie rejestru szkoleń zewnętrznych
 9. Załatwianie spraw w zakresie zadań Gminy wynikających z przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w tym:
  1. promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy,
  2. współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,
  3. kontrola przestrzegania przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w zakresie objętym przepisami stosownych ustaw
  4. dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis, jego zmianę lub wykreślenie,
  5. prowadzenie spraw z zakresu wydawania zaświadczeń o wpisie do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, 
 10. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i jego aktualizacja, współpraca z gminnymi instytucjami kultury w zakresie spraw związanych z tworzeniem łączeniem, podziałem, przekształcaniem i likwidacją jednostek kultury, 
 11. Realizacja zadań w oparciu o przepisy: o transporcie drogowym, o warunkach wykonywania krajowego przewozu osób w zakresie komunikacji lokalnej na terenie gminy, tj. 
  1. przyjmowanie i ewidencjowanie wniosków, przygotowywanie projektów decyzji ( zezwoleń) na wykonywanie transportu publicznego linii regularnych,
  2. przygotowywanie projektów aktów organów Gminy oraz realizacja uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza w zakresie organizacji komunikacji lokalnej,
 12. Ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dot. obiektów świadczących usługi hotelarskie /gospodarstwa agroturystyczne i inne/.
 13. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
  1. opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. przygotowywanie projektów  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. przygotowywanie projektów decyzji odmawiających wydania zezwolenia,
  4. przygotowywanie projektów decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,
  5. ustalanie wysokości opłat za zezwolenia,
  6. prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy,
  7. przygotowywanie i koordynacja realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  8. prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkomanii, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę złych obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych i narkotyków,
  9. organizowanie pracy i prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  10. współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w opracowywaniu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  11. wspieranie organizacji społecznych w działalności na rzecz trzeźwości,
  12. promocja zdrowego stylu życia,
  13. organizowanie szkoleń wynikających z gminnego programu oraz udział w szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody,
  14. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
 14. Realizacja zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów oraz  przeprowadzanie konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  2. koordynowanie konkursów na realizacje zadań publicznych organizacjom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
  3. monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym,
  4. kontrola realizacji w/w zadań i wykorzystania środków z dotacji z budżetu gminy na realizację tych zadań
 15. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej, w tym:
  1. ewidencjonowanie korespondencji (również elektronicznej) przychodzącej do Urzędu,
  2. wysyłanie korespondencji i odbiór korespondencji z Urzędu Pocztowego,
  3. zapewnienie właściwego obiegu korespondencji w Urzędzie,
  4. potwierdzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji,
  5. przekazywanie i rozdział zadekretowanej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,
  6. obsługa urządzeń kancelarii /centrali telef., faksu/,
  7. zamawianie pieczątek i prowadzenie centralnej ewidencji pieczęci urzędowych i pieczątek,
  8. prowadzenie rejestru ogłoszeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń Urzędu, potwierdzanie okresu przez jaki wywieszony był dokument w celu podania go do publicznej wiadomości,
  9. prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych zawartych przez organa Gminy,
  10. prowadzenie centralnego rejestru faktur wpływających do Urzędu,
  11. organizowanie przyjmowania interesantów przez Burmistrza i Zastępcę, umawianie spotkań,
  12. prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Burmistrza, Zastępcy i Sekretarza,
 16. Załatwianie spraw dotyczących obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu, a w tym:
  1. zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały biurowe, meble i urządzenia i inne,
  2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji w Urzędzie,
  3. zaopatrzenie Urzędu w środki czystości, kontrola utrzymania porządku i czystości w siedzibie Urzędu,
  4. rozliczanie rachunków za opłaty telefoniczne, pocztowe, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami,
  5. planowanie i wykonywanie budżetu Urzędu w zakresie zadań działu,
  6. administrowanie zasobami telekomunikacyjnymi (program sterowania centralą telefoniczną),
  7. prowadzenie ewidencji kluczy, zaopatrzenie apteczki Urzędu, 
  8. dekoracja flagami budynku Urzędu w czasie świąt i innych ważnych okoliczności,
  9. należyte zabezpieczenie budynku (m.in. zamknięcie okien, drzwi, włączenie systemu alarmowego) po zakończonych godzinach pracy,
  10. staranne codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń,
  11. pielęgnacja zieleni w pokojach biurowych i korytarzach,
  12. sprzątanie schodów przed budynkiem,
 17. Realizacja zadań w zakresie informatyki:
  1. zapewnienie zgodności funkcjonowania sieci i systemów informatycznych z przepisami ustawy o informatyzacji podmiotów świadczących usługi publiczne i Rozporządzeniu o Krajowych Ramach Interoperacyjności
  2. koordynowanie zadań w zakresie formułowania założeń i programów informatyzacji Urzędu,
  3. zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej,
  4. opracowywanie planów zakupu sprzętu komputerowego oraz zapewnienie jego właściwej konserwacji,
  5. zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw,
  6. zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do internetu i konfiguracji poczty elektronicznej,
  7. nadzór nad pocztą elektroniczną (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna),
  8. zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem sieci i zasobów informatycznych Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych,
  9. zapewnienie prowadzenia właściwej archiwizacji zasobów informatycznych,
  10. wdrażanie nowych systemów informatycznych,
  11. organizowanie szkoleń pracowników w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
  12. zapewnienie właściwego administrowania danymi w sieci informatycznej, administrowanie zasobami sieciowymi,
  13. aktualizacja i prowadzenie urzędowej strony www.
 18. Prowadzenie spraw w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w tym:
  1. organizowanie szkoleń z zakresu bhp,
  2. kierowanie pracowników na badania wstępne i kontrolne,
  3. dbałość o dostosowanie urządzeń i budowli do wymogów bhp,
  4. kompletowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do pracy i w pracy, udział w dochodzeniach powypadkowych
  5. kontrola i zapewnienie pracownikom fizycznym Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, szczególnie przy realizacji robót remontowych w obiektach stanowiących własność Gminy,
  6. współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.
 19. Prowadzenie spraw dotyczących zatrudniania bezrobotnych w tym:
  1. prowadzenie ewidencji bezrobotnych poszukujących pracy,
  2. rozpoznawanie możliwości zatrudniania bezrobotnych w ramach prac: interwencyjnych, publicznych, stażowych, absolwenckich, prac społecznie-użytecznych oraz dodatkowych miejsc pracy w istniejących zakładach pracy,
  3. ustalanie potrzeb przekwalifikowania bezrobotnych w ramach funduszy Powiatowego Urzędu Pracy,
  4. pomoc bezrobotnym w podtrzymywaniu aktywności zawodowej i społecznej,
  5. sprawowanie nadzoru organizacyjnego przy realizacji prac społeczno-użytecznych i prac na cele społeczne osób skazanych
  6. sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad realizacją prac pracowników zatrudnionych przez Urząd w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych,
  7. wyposażanie pracowników w sprzęt , odzież roboczą i inne środki w miarę potrzeb,
  8. kontrola dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu czystości oraz zieleni miejskiej,
  9. nadzór merytoryczny nad wykonywaniem prac przez konserwatora zatrudnionego w parku miejskim, w tym:
   1. kontrola obsługi i eksploatacji powierzonego sprzętu (kosiarka, itp),
   2. planowanie wydatków budżetowych,

mgr Urszula Sawa
Sekretarz Gminy
(89) 755 39 03

mgr Barbara Janiszewska
Inspektor ds. kancelaryjnych
(89) 755 39 00
mgr Klaudia Zubrycka
Inspektor ds. kadr i działalności gospodarczej
(89) 755 39 05
Karolina Breziuk-Danilewicz
Inspektor ds. organizacyjno-prawnych
(89) 755 39 09
Danuta Prusinowska
Inspektor ds. obsługi biura Rady i Komisji Rady
(89) 755 39 07
mgr Andrzej Jabłonka
Inspektor ds. zatrudnienia i bezrobocia
(89) 755 39 04
inż. Aneta Zakrzewska
Informatyk
(89) 755 39 04
 

 

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.