Burmistrz

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Kierownictwo Urzędu
Wersja z dnia

Burmistrz

mgr Marek Janiszewski
Tel. (89) 755 39 01

Zadania Burmistrza
(wyciąg z ujednoliconego Statutu Gminy Reszel)
 

§ 28

Organem wykonawczym Gminy Reszel jest Burmistrz.

§ 29

 1. Burmistrz wykonuje Uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa oraz zadania zlecone na podstawie ustaw lub w drodze zawartych porozumień.
 2. W realizacji zadań własnych Gminy, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.
 3. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę bez konieczności uzyskiwania opinii Rady.

§ 30

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowywanie wszystkich spraw, o których stanowi Rada, w tym zwłaszcza projektów uchwał Rady,
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 3. wykonywanie budżetu, informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków publicznych w ramach realizacji budżetu,
 4. przedkładanie Radzie sprawozdań z realizacji polityki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi terminami po zakończeniu roku budżetowego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Gminy w tym;
  1. gospodarowania mieniem komunalnym,
  2. zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
  3. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz udzielanie pożyczek i poręczeń w wysokości nie przekraczającej wysokości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
 6. zaciąganie innych zobowiązań do wysokości ustalonych przez Radę,
 7. decydowanie o wszczęciu i wdaniu się w spór przed właściwym sądem, cofnięcie pozwu oraz ustalenie warunków ugody,
 8. powoływanie komisji przetargowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w realizacji zadań inwestycyjnych
 9. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierowników komunalnych osób prawnych, podstawą zatrudnienia jest wyłonienie kandydata w drodze konkursu,
 10. udzielanie pełnomocnictw do zarządzania jednostkami organizacyjnymi Gminy, oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 11. wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki w formie uchwały, która podlega zatwierdzeniu na najbliższej Sesji Rady,
 12. podawanie do publicznej wiadomości wykazu podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat zgodnie z dyspozycją ustawy o finansach publicznych
 13. składanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
 14. stanowienie we wszystkich sprawach służących wykonywaniu zadań Gminy nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady .

§ 30a

 1. Burmistrz Reszla przedkłada Radzie Miejskiej  raport o stanie gminy, corocznie w terminie do dnia 31 maja.
 2. W Regulaminie Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik Nr 8 do Statutu Gminy 

§ 31

 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego organizacje i zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze własnego zarządzenia.
 2. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
 3. Burmistrz pełni swoją funkcję etatowo za wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Miejską, zmiana składników wynagrodzenia następuje każdorazowo w drodze uchwały.

§ 32

 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady, a pozostałe czynności – wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym, że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały.
 2. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem Gminy na podstawie powołania należy do kompetencji Burmistrza.
 3. Szczegółowy zakres podziału zadań Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy określa się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy z wyjątkiem tych zadań, które są im bezpośrednio ustalone w ustawach szczególnych.

§ 33

W przypadku uchwalenia przepisów porządkowych – Burmistrz przesyła uchwałę do wiadomości wójtom, burmistrzom sąsiednich gmin oraz Staroście Powiatu Kętrzyńskiego następnego dnia po ich ustanowieniu.

§ 34

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
 3. Od decyzji wydawanych przez Burmistrza lub z jego upoważnienia, decyzji wydawanych przez Zarząd , kierowników jednostek organizacyjnych gminy na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej:
  1. w sprawach należących do zadań własnych gminy,
  2. w sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości organów gminy, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, chyba że przepis szczególny stanowią inaczej.


 

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu
§3.1. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której, Burmistrz wykonuje należące do jego kompetencji gminne zadania publiczne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Podstawą działania Urzędu jest ustawa oraz niniejszy regulamin 
3. Urząd działa na podstawie przepisów prawa oraz zarządzeń Burmistrza.
4. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Urząd jest czynny w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

§ 4.1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.
2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
3. Burmistrz jako kierownik zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy kieruje i zarządza Urzędem oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
4. Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu.
5. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 5.1. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy podlegających mu bezpośrednio.
2. Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności w zakresie określonym przez Burmistrza, wykonuje zadania i kompetencje określone w niniejszym Regulaminie oraz zarządzeniach Burmistrza, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych odrębnymi przepisami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu do wyłącznej kompetencji Burmistrza chyba, że Zastępca Burmistrza działa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia.
3. W przypadku nieobecności Zastępcy Burmistrza lub nie obsadzenia stanowiska Zastępcy zadania te wykonuje Sekretarz Gminy.

 

§ 6.1.Burmistrz powierza Zastępcy, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi kompetencje i zadania, w szczególności w zakresie nadzoru nad wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.
2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad: Zastępcą, Sekretarzem, Skarbnikiem, kierownikami wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnymi stanowiskami pracy podlegającymi mu bezpośrednio.
3. Burmistrz może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 

§ 7.1. Burmistrz jako kierownik Urzędu:

 1. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i przełożonego służbowego wszystkich pracowników Urzędu,
 2. wykonuje "za pracodawcę" w rozumieniu Kodeksu pracy, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu,
 3. reguluje wewnętrzną strukturę i organizację pracy Urzędu:
  1. wydaje zarządzenia wewnętrzne, w tym zarządzenia ustalające: regulaminy oraz instrukcje,
  2. wydaje polecenia służbowe, dotyczące wewnętrznego porządku i organizacji pracy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcjonowania Urzędu oraz w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
 4. kontroluje wykonanie wydanych zarządzeń i poleceń,
 5. rozpatruje wnioski wpływające do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 6. rozpatruje skargi na bezpośrednio podległych mu pracowników.

2. Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy oraz z przepisów szczególnych, w szczególności: zapewnia wykonanie zadań Gminy, wykonuje uchwały Rady, zapewnia obsługę Rady, udziela odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, zapewnia dostęp do informacji publicznej.
3. Burmistrz jako organ administracji publicznej wydaje decyzje w należących do jego kompetencji indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
4. Burmistrz realizuje kompetencje wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania testamentów i stwierdzania własnoręczności podpisów oraz inne kompetencje przypisane burmistrzowi na podstawie przepisów szczególnych.
5. Burmistrz jako Szef Obrony Cywilnej Gminy realizuje zadania w zakresie obrony cywilnej określone przepisami.

 

§ 8. Do wyłącznej kompetencji i podpisu Burmistrza zastrzeżone są następujące sprawy:

 1. korespondencji kierowanej do naczelnych i centralnych organów władzy, w szczególności: Prezydenta Rzeczpospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz kierowników naczelnych i centralnych organów państwowych,
 2. rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 3. rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych mu pracowników,
 4. odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,
 5. odpowiedzi na wnioski i wystąpienia posłów i senatorów,
 6. korespondencja z Radą, Komisjami oraz Przewodniczącym Rady,
 7. decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, w zakresie w którym nie udzielono upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza innym pracownikom Urzędu,
 8. oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem komunalnym (gminnym), w tym umowy cywilnoprawne, porozumienia i inne dokumenty związane z zarządem i rozporządzaniem mieniem komunalnym w zakresie określonym ustawami i uchwałami Rady, w zakresie w którym nie zostało przez Burmistrza udzielone pełnomocnictwo w powyższym zakresie,
 9. podejmowanie decyzji w sprawach realizacji wydatków budżetowych,
 10. wydawanie zarządzeń w sprawach realizacji kompetencji organu wykonawczego Gminy, w tym zarządzeń porządkowych,
 11. rozstrzyganie w sprawie zamówień publicznych,
 12. sprawozdania z działalności Burmistrza,
 13. sprawy programu zarządzania kryzysowego,
 14. sprawy wprowadzania stanu klęski żywiołowej,
 15. sprawy udzielania mediom informacji w zakresie określonym przez ustawy,
 16. sprawy reagowania na krytykę i interwencję prasową i telewizyjną,
 17. sprawy udzielania upoważnień i pełnomocnictw do działania i załatwiania spraw w imieniu Burmistrza jako organu,
 18. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych,
 19. przydzielanie pracownikom zakresów czynności,
 20. wydawanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 21. występowanie do organów nadzorujących pracę Urzędu,
 22. występowanie oraz korespondencja z organami kontroli zewnętrznej,
 23.  występowanie w innych sprawach, mających ze względu na ich charakter szczególne znaczenie.

§ 9. 1. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępca Burmistrza,
 2. Sekretarz Gminy,
 3. Skarbnik Gminy,
 4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 5. Komendant Straży Miejskiej,
 6. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy.
 7. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej,
 8. Samodzielne stanowisko ds. oświaty i sportu
 9. Radca prawny,
 10. Audytor,
 11. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Burmistrz pełni nadzór nad :

 1. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu,