Wersja nieobowiązująca z dnia

Sporządzenie aktu zgonu

Wymagane dokumenty
  • karta zgonu wydana przez lekarza 
  • dowód osobisty / paszport osoby zmarłej 
 
Miejsce złożenia dokumentów
USC właściwy, ze względu na miejsce w którym nastąpił zgon
 
Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu i wydanie 1 odpisu aktu zgonu - wolne od opłaty skarbowej 


Następne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:

  • odpis skrócony - 22 zł
  • odpis zupełny - 33 zł
  • odpis skrócony na druku wielojęzycznym - 22 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 

04 8851 0008 2001 0000 0000 0101 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. Wniosek do pobrania poniżej.


Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2019, poz.1000).

 
Termin i sposób załatwienia
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.
 
Inne informacje

Termin zgłoszenia zgonu:

Zgłoszenia zgonu, który nastąpił na terenie miasta lub gminy Reszel należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. 

Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w ciągu 24 godzin.

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 
Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681

 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.