Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Reszlu Nr XXXIX/249/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2022 r. do 29.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, w godz. od 8oo do 15ooDyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel, pokój nr 4 o godz. 10 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Reszla.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminareszel.pl,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Reszlu,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji:  Planowanie przestrzenne > Plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Załączniki