Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o kontrolach

Urząd Gminy w Reszlu, informuje o przystąpieniu do kontroli zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zawartych umów na odbiór odpadów płynnych.

Zgodnie z  art. 6 ust. 5a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r poz. 1439) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.

Każdy posiadacz szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą prowadzącą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 

Załączniki