Wersja nieobowiązująca z dnia

Dział Techniczno - Budowlany

Kierownik: Piotr Chamik
Siedziba: 11-440 Reszel, ul.Reymonta 1-4
Telefon kontaktowy: (89) 755 39 28
E-mail: piotr.chamik@gminareszel.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt., godz. 7:30 - 15:30

 Do zadań Działu Techniczno-Budowlanego należy:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie planowania przestrzennego Gminy, w tym:
  1. koordynacja działań związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przedstawianie ich do uchwalenia Radzie Gminy,
  2. koordynacja i prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  3. przygotowywanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań,
  4. podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
  5. dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
  6. sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  7. rozpatrywanie skutków prawnych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  8. przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzenie rejestrów tych dokumentów,
  9. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji - prowadzenie rejestrów tych dokumentów,
  10. przygotowywanie projektów decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  11. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalonych i nieobowiązujących,
  12. wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego,
  13. prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów w zakresie opłat adiacenckich z tytułu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną,
  14. przygotowywanie opinii w sprawach:
   1. lokalizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym - lokalizowanych na terenie gminy,
   2. lokalizacji inwestycji spoza obszaru gminy, których lokalizacja ma wpływ na funkcję i środowisko,
  15. wydawania opinii o wstępnych projektach podziału nieruchomości,
 2. Realizacja zadań w zakresie inwestycji, w tym:
  1. współudział w opracowywaniu projektów programów i planów inwestycyjno - remontowych w gminie,
  2. nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań na placach budowy inwestycji gminnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów gminnych w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu oraz nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
  4. inicjowanie bądź organizowanie inwestycji wspólnych oraz opracowywanie umów z partnerami na ich realizację,
 3. W zakresie zamówień publicznych należy:
  1. zapewnienie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych, koordynowanie działań Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych,
  2. ustalanie obowiązującego trybu udzielania zamówień publicznych,
  3. przygotowywanie zarządzeń Burmistrza w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych,
  4. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów przy współpracy z merytorycznym stanowiskiem lub komórką organizacyjną Urzędu,
  5. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej, w tym zapewnienie organizacyjno - kancelaryjne prac komisji przetargowej,
  6. prowadzenie analizy zapotrzebowania na dostawy i usługi w zakresie niezbędnym do udzielenia zamówień publicznych, zgodnie z przepisami ustawy,
  7. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
  8. koordynowanie podpisywania umów o udzielenie zamówienia w zakresie zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,
  9. gromadzenie informacji o firmach doradczych, ekspertach i rzeczoznawcach uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych i wykonaniu umów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
  10. prowadzenie analiz efektywności przetargów,
  11. uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielenie zamówień publicznych,
  12. upowszechnianie w systemie informatycznym ogłoszeń zamówień publicznych,
  13. opracowywanie wewnętrznych dokumentów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz udostępnianie ich pozostałym wewnętrznym komórkom organizacyjnym Urzędu,
  14. przygotowanie projektów rozstrzygnięć i decyzji w zakresie odpłatności za udostępnianie dokumentów przetargowych w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  15. gromadzenie informacji o przygotowywanych i realizowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
  16. współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  17. sporządzanie propozycji zadań inwestycyjnych do realizacji i przedkładanie do projektu budżetu ,
  18. terminowe, rzeczowe i finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych, prowadzonych przez Gminę bądź przy współudziale środków budżetu gminy,
  19. nadzór nad prawidłową realizacją ( w tym finansową) umów , zawartych przez gminę z wykonawcami,
  20. sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, realizowanych w Urzędzie Gminy,
 4. W zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i pomocowych:
  1. współpraca ze stanowiskiem ds. promocji Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i pomocowych,
  2. sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych,
  3. koordynowanie spraw z zakresu terminowego rozliczania inwestycji realizowanych że środków otrzymanych, o których mowa w ppkt.2,
  4. przygotowanie i przeprowadzanie procedury przetargowej  zadań realizowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej i innych.
  5. zabieganie o środki z funduszy strukturalnych i pomocowych dla gminy,
  6. wdrażanie projektów i ich realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania,
  7. pełnienie funkcji koordynatora w przypadku kontroli audytorów.
 5. Realizacja zadań w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg wojewódzkich i powiatowych,
  2. przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu i zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
  3. współdziałanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Rejonem Dróg Powiatowych w Kętrzynie w zakresie utrzymania, budowy i ochrony dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy,
  4. realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych,
  5. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  6. sprawowanie nadzoru technicznego nad jakością dróg gminnych oraz robotami drogowymi prowadzonymi na tych drogach,
  7. przygotowywanie projektów  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i zjazdów z dróg gminnych oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
  8. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów na tych drogach,
  9. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach gminnych,
  10. koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,
  11. współudział w organizowaniu prac przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy,
  12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg gminnych przez ich użytkowników,
  13. przygotowywanie projektów wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  14. utrzymywanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
  15. współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje z dedykowanych funduszy celowych na budowę lub modernizację dróg gminnych i wewnętrznych,
  16. współpraca w opracowywaniu budżetu gminy z zakresu drogownictwa i komunikacji Gminy,
  17. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy,
  18. przygotowywanie projektów ustalanie nazw ulic, placów i umieszczanie tablic z nazwami,
  19. współpraca z sołtysami i radami sołeckimi w realizacji budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych, mostów i przepustów, w tym: przygotowywanie zleceń  na roboty, usługi i zakupy, nadzorowanie przebiegu prac, sprawdzanie i rozliczanie materiałowe zadań remontowych
 6. Zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,
  1. zgłaszanie wniosków w sprawie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia transportu, jego organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach,
  2. prowadzenie spraw związanych organizacją komunikacji o zasięgu ponadgminnym, współdziałanie z innymi jednostkami w tym zakresie, 
  3. utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie,
  4. przygotowywanie opinii dla przewoźników w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewóz regularnych,
  5. przygotowywanie zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na drogach gminnych,
  6. przygotowywanie zezwoleń dla przewoźników na korzystanie z wiat przystankowych stanowiących własność Gminy
 7. Współudział w realizacji zadań w zakresie oświetlenia dróg publicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych,
  2. zgłaszanie wniosków w sprawie budowy i modernizacji nowych punktów świetlnych,
  3. inicjowanie potrzeb w zakresie modernizacji i inwestycji dotyczących oświetlenia miejsc publicznych na terenie gminy oraz współudział w ich realizacji,
 8. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci burzowej na terenie miasta i gminy
 9. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy:
  1. nabywanie prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz przejmowanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy,
  2. prowadzenie spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości na rzecz spółdzielni, jednostek komunalnych, posiadaczy gruntów,
  3. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy nieruchomości gminnych
  4. prowadzenie spraw z zakresu regulacji w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz będących przedmiotem współwłasności z innymi podmiotami,
  5. aktualizacja cen gruntów stanowiących własność Gminy,
  6. prowadzenie procedur związanych z obciążeniami nieruchomości (ustanawianie hipotek) oraz sporządzanie wniosków o wykreślenie z hipoteki,
  7. prowadzenie baz danych dotyczących gruntów, użytkowników wieczystych, zbieranie informacji o rynku obrotu nieruchomościami,
  8. prace związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  9. analiza w zakresie zgodności wykorzystywania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - z funkcjami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste,
  10. wnioskowanie o wywłaszczenie gruntów na rzecz Gminy 
  11. ustalanie odszkodowań za grunty wydzielone pod budowę dróg i ulic,
  12. zlecenia, nadzór i odbiór robót geodezyjnych,
  13. wykonywanie przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości,
  14. prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości,
 10. W sprawach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  1. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  2. realizacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym studni publicznych
  3. udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej i udzielanie informacji w tym zakresie Burmistrzowi
  4. współdziałanie w administratorem komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz administratorami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w których udziały ma Gmina
 11. Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, z prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach, w tym:
  1. załatwianie spraw w zakresie zarządzania środowiskiem Gminy, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  2. gromadzenie danych, analiza informacji, inicjowanie i koordynacja działań zgodnie z kompetencjami Gminy w zakresie ochrony środowiska,
  3. prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym: kontrolowanie spełniania wymagań ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony gruntów rolnych i leśnych, prowadzenie stałego diagnozowania środowiska, podejmowanie przepisanych prawem działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń środowiska, w tym współdziałanie z innymi organami w przypadkach tych zagrożeń i awarii,
  4. prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów o odpadach: przygotowywanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, bieżąca kontrola świadczenia usług w powyższym zakresie, udzielonych zezwoleń oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,
  5. prowadzenie gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Reszlu,
  6. prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem prac geologicznych i hydrologicznych,
  7. załatwianie spraw w zakresie gminnego funduszu ochrony środowiska,
  8. współudział w zakresie realizacji przedsięwzięć i inwestycji finansowanych ze środków funduszy ochrony środowiska,
 12. W zakresie rolnictwa:
  1. współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną,
  2. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w sprawach dotyczących ochrony roślin uprawnych,
  3. współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie wprowadzania wdrożeń w gospodarstwach rolnych, współorganizowanie szkoleń rolników,
  4. współpraca z Izbami Rolniczymi,
  5. współpraca z innymi jednostkami i związkami rolników i hodowców,
  6. przygotowywanie projektów zezwoleń na uprawę maku,
  7. prowadzenie rejestru posiadaczy pasiek,
  8. nadzorowanie gospodarki łowieckiej, realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego, współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obwodów gminy, a szczególnie w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,
  9. wnioskowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeznaczenia gruntów nieleśnych do zalesienia,
  10. prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przeprowadzeniem spisów rolnych - bieżąca aktualizacja wykazów gospodarstw i nieruchomości rolniczych, prowadzenie i organizowanie badań statystycznych w zakresie rolnictwa,
  11. przygotowywanie decyzji dotyczących utrzymywania psów rasy uznanej za agresywną,
  12. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
  13. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,
  14. wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
  15. opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie nieruchomości i udostępnianie sadzonek,
  16.  prowadzenie spraw z zakresu udzielania z budżetu gminy dotacji na działania proekologiczne, w tym w szczególności:
   1. przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie ,
   2. sporządzani projektów umów na udzielenie dotacji,
   3. kontrola prawidłowości realizacji umów oraz rozliczanie dotacji
  17. koordynowanie spraw związanych z odbiorem i utylizacją  padłych zwierząt,
  18. współpraca ze Spółkami Wodnymi 
 13. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, w tym:
  1. zapewnienie wykonywania zadań Gminy wynikających z przepisów o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy,
  2. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami ,
  3. monitorowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie niezbędnych rozwiązań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, współdziałanie w zakresie realizacji tych zadań z jednostkami pomocniczymi
  4. organizowanie wykonywania przez Gminę wywozu nieczystości za właścicieli i użytkowników nieruchomości oraz rozliczanie należności w powyższym zakresie,
  5. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, nałożonych na gminę przez ustawodawcę,
  6. współdziałanie z innymi komórkami i stanowiskami w zakresie deklaracji odpadowych składanych przez mieszkańców,
  7. współdziałanie z przedsiębiorcami w zakresie sprawozdawczości związanej z gospodarka odpadami,
  8. prowadzenie rejestru działalności regulowanej i jego aktualizacja,
  9. kontrole zarządców nieruchomości i przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,
  10. kontrole prawidłowości realizacji umów , zawartych z przedsiębiorcami w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
  11. współdziałanie i sporządzanie planów finansowych na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami,
  12. przygotowywanie sprawozdawczości w zakresie realizacji ustawowych zadań gminy  związanych z gospodarką odpadami, 
  13. zapobieganie zanieczyszczeniu placów, dróg i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu,
  14. tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i wywozu odpadów,
  15. współudział i nadzór nad ustawianiem kontenerów, worków i koszy ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu oraz organizowanie odbioru,
  16. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie i ustalania stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  17. sprawozdawczość związana z gospodarka odpadami.
 14. Przygotowywanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie opłat za ich usuwanie, naliczanie kar za ich samowolne usunięcie, współdziałanie w tym zakresie z RDOŚ i innymi instytucjami.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  2. współdziałanie z innymi komórkami i pracownikami oraz podmiotami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami ( lekarz wet., Straż Miejska, schronisko, TOZ itp.),
  3. współpraca z opiekunami społecznymi zwierząt dziko żyjących,
  4. przeprowadzanie kontroli warunków bytowych zwierząt,
  5. prowadzenie postepowań w sprawach o odebranie zwierząt,
 16. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy, realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności:
  1. nadzór nad ciekami wodnymi i rowami zlokalizowanymi na terenie gminy,
  2. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego,
  3. opracowywanie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
  4. uczestniczenie w przetargach na roboty, usługi i zakupy dotyczące ochrony środowiska,
 17. Inne zadania:
  1. ochrona miejsc pamięci narodowej oraz opieka nad zabytkami i ich ewidencja, ochrona dóbr kultury znajdujących się w granicach administracyjnych gminy w zakresie wynikającym z odpowiednich ustaw,
  2. koordynacja spraw związanych z nazewnictwem obiektów gminnych,
  3. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy,
  4. koordynowanie zapewnienia właściwego utrzymania obiektu stanowiącego siedzibę Urzędu oraz właściwą konserwację budynku, w tym realizacja obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane,
  5. koordynowanie załatwiania spraw z zakresu remontów bieżących,
  6. przygotowywanie planów i współdziałanie w wykonywaniu zadań inwestycyjnych,

 

inz. Piotr Chamik
Kierownik Działu Techniczno-Budowlanego
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 4
tel. (89) 755 39 28

mgr Kamil Rozberg
Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 2
tel. (89) 755 39 10

mgr Paulina Boroszko
Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 2
tel. (89) 755 39 29

Marek Płócienniczak
Inspektor ds. drogownictwa
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3
tel. (89) 755 39 27

mgr Magdalena Drapała
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3
tel. (89) 755 39 25

Grażyna Gałka
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 3
tel. (89) 755 39 20

mgr Małgorzata Stadnik
Inspektor ds. rolnictwa
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1
tel. (89) 755 39 11

inż. Gabriela Tylus
Podinspektor ds. ochrony środowiska
ul. Reymonta 1-4, pok. Nr 1
tel. (89) 755 39 11

 

 

Załatwiane sprawy

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.