Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zupełnego, skróconego, wielojęzycznego

Osoba kontaktowa

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/ ul. Rynek 24, 11-440 Reszel  lub dowolny Urząd Stanu Cywilnego

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

Termin i sposób załatwienia 

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane Dokumenty
 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
 2. Jeśli dokument podlega opłacie skarbowej - należy załączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
Opłaty
 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33 zł 
 • wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł 
 • wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł
 • wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020, poz.11546) 

Jeżeli czynność podlega opłacie skarbowej należy ją wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu:

 1. dla osób realizujących należności w kraju:
  Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001
 2. dla osób realizujących należności w bankach poza granicami kraju:
  SWIFT:POLU PL PR IBAN:PL 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Reszlu, przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

 • skrócony
 • zupełny
 • skrócony na druku wielojęzycznym 

 Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia jest:

 • osoba, której akt dotyczy
 • jej wstępni - rodzice, dziadkowie
 • jej zstępni – dzieci, wnuki
 • jej rodzeństwo 
 • współmałżonek

Odpisy i zaświadczenie wydaje się również na wniosek:

 • sądu
 • organu państwowego 
 • innych osób, które udokumentują  interes prawny
 • osoby posiadającej pełnomocnictwo

Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego

Odpisy aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

Podstawa prawna
 1. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 1681)
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225),
 4. ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1546)

 

Wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

Załączniki