Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zupełnego, skróconego, wielojęzycznego.

 

Termin załatwienia

W dniu wniesienia wniosku

Osoba kontaktowa

Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Wniosek składany osobiście /formularz do wypełnienia na miejscu/ – załatwiany na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
Korespondencyjnie - w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku do USC / wraz z ew.opłatą skarbową na konto/.

 
Miejsce odbioru

Urząd Gminy /USC pok.nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

 
Wymagane Dokumenty
  1. Dowód osobisty osoby składającej wniosek /do wglądu/,
  2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: zupełnego, skróconego, wielojęzycznego, który powinien zawierać: dane adresowe wnioskodawcy, serię i nr dowodu osobistego, organ wydający, nazwisko i imię osoby , której odpis jest żądany, datę zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu), cel do jakiego odpis jest potrzebny /np. do pracy, do ZUS, do notariusza itd./ oraz stopień pokrewieństwa osoby, która występuje o wydanie odpisu jeżeli dotyczy najbliższej rodziny /małżonków, rodzeństwa rodzonego, wstępnych i zstępnych/.
 
Czas realizacji

- wniosek składany osobiście / formularz do wypełnienia na miejscu/ – załatwiany na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
- korespondencyjnie - w ciągu 5 dni od daty wpływu wniosku do USC / wraz z ew.opłatą skarbową na konto /.

 
Opłaty

Odpisy aktów stanu cywilnego podlegają opłacie skarbowej:
- zupełny – 33,00 zł,
- skrócony i wielojęzyczny – 22,00 zł. – za wyjątkiem zwolnionych z opłaty lub nie podlegających opłacie skarbowej.

 
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania odpisu aktu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 
Uwagi

Opłata skarbowa płatna w kasie UG lub na konto UG w przypadku wniosku korespondencyjnego, do którego należy dołączyć oryginalne potwierdzenie wpłaty na konto Gminy.
Opłaty skarbowej nie pobiera się od odpisów a.s.c. przeznaczonych do celów m.in: zatrudnienia, oświaty, świadczeń socjalnych, zdrowia, emerytalnych, alimentacyjnych, do dowodów osobistych, paszportów.
Opłacie skarbowej podlegają odpisy potrzebne do m.in.: zawarcia małżeństwa, rejestracji nowo narodzonego dziecka, zmiany imion i nazwisk, prostowania lub uzupełnienia aktu s.c., spraw spadkowych, notarialnych.

 
Podstawa prawna
  1. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. / Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn.zm./.

 

 

 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.