Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawarcie związku małżeńskiego w formie świeckiej.

 

 

 

Termin załatwienia

Akt małżeństwa sporządzany jest niezwłocznie.
 

Osoba kontaktowa

Kierownik / Zastępca USC
 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

 

Sposób załatwienia

Dokumenty składane osobiście.

 

Wymagane Dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Reszel wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po zmigrowaniu aktów do Systemu Rejestrów Państwowych..

 

Opłaty

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą - 1000 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu:

04 8851 0008 2001 0000 0000 0101 0001. 

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.

 

Inne informacje

 1. Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia: Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia) Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia. 
 2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. 
 3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. 
 4. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. 
 5. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie. 
 6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
 

Podstawa prawna

 1. art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1359), 
 2. art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1681)
 
 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.