Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawarcie związku małżeńskiego w formie świeckiej.

 

Termin załatwienia

Nie wcześniej niż 30 dni od złożenia dokumentów.

 
Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. 0-89 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. 0-89 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Dokumenty składane osobiście.

 
Wymagane Dokumenty
 1. Kawaler, panna:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia /nie dotyczy osób urodzonych w gminie Reszel/,
 2. Rozwiedziony, rozwiedziona:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa/ nie dotyczy urodzonych, zawierających poprzedni związek małżeński w  gminie Reszel/,
 3. Wdowiec, wdowa:
  - dowód osobisty,
  - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka /nie dotyczy urodzonych, zawierających poprzedni wiązek małżeński, zgon współmałżonka - w gminie Reszel/,
 
Czas realizacji

Ustalany po złożeniu dokumentów nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia dokumentów,
wyjątek – skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Decyzji Kierownika USC.

 
Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł./w kasie UG lub na konto/.

 
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej skrócenia terminu – do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

 
Uwagi

Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./.
 2. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.
 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.