Wersja nieobowiązująca z dnia

Zawarcie związku małżeńskiego w formie świeckiej.

Termin załatwienia

Nie wcześniej niż 30 dni od złożenia dokumentów.

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

tel. 7553906

Sposób załatwienia

Dokumenty składane osobiście.

Wymagane Dokumenty

1. Kawaler, panna : - dowód osobisty,
 - odpis skrócony aktu urodzenia / nie dotyczy osób urodzonych w gminie Reszel /,
2.  Rozwiedziony, rozwiedziona: - dowód osobisty,
  -odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa / nie dotyczy urodzonych , zawierających poprzedni związek małżeński w  gminie Reszel /,
3.  Wdowiec, wdowa: - dowód osobisty,
   -odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka / nie dotyczy urodzonych , zawierających poprzedni wiązek małżeński , zgon współmałżonka - w  gminie Reszel /,

Czas realizacji

Ustalany po złożeniu dokumentów nie wcześniej niż 30 dni od dnia złożenia dokumentów,
wyjątek – skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w wyjątkowych sytuacjach na podstawie Decyzji Kierownika USC.

Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł./ w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej skrócenia terminu – do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn.zm./.
2. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. / t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.