Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana imienia i nazwiska

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Wymagane Dokumenty
 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:
  • dane osoby, której zmiana dotyczy /PESEL/,
  • imię nazwisko, na które ma nastąpić zmiana,
  • uzasadnienie.
 2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
 3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
 4. Dołączenie odpisu - nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel.
Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

Opłaty

Dostarczone odpisy zupełne aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za zmianę nazwiska, imienia - 37,00 zł. / w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zmiany imienia, nazwiska do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

​Wniosek o zmianę imienia, nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli uzasadniony jest wyłącznie ważnymi powodami /art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.

Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna
 1. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

Załączniki