Wersja nieobowiązująca z dnia

Zmiana imienia i nazwiska

Termin załatwienia

10 dni

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906

Telefon kontaktowy

tel. 7553906

Sposób załatwienia

Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:
- dane osoby, której zmiana dotyczy /PESEL/,
- imię nazwisko, na które ma nastąpić zmiana,
- uzasadnienie.
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
Dołączenie odpisu - nie dotyczy jeżeli dany akt został sporządzony w USC Reszel/.

Czas realizacji

Wydanie decyzji w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

Opłaty

Dostarczone odpisy zupełne aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 33,00 zł.
Opłata skarbowa za zmianę nazwiska, imienia - 37,00 zł. / w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej zmiany imienia, nazwiska do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Uwagi

Wniosek o zmianę imienia, nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli uzasadniony jest wyłącznie ważnymi powodami /art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

Podstawa prawna

1. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008r. /Dz.U.Nr 220, poz.1414/.
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.