Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Opiekun w ośrodku pomocy społecznej (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, ul. Kolejowa 25a, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 7/2020

Identyfikator: MOPS

Informacje dodatkowe:

NABÓR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu
ogłasza nabór na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu
ul. Kolejowa 25a, 11-440 Reszel

 

  • Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony z późniejszą możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony
  • Liczba stanowisk:  1

I  WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:
     1) obywatelstwo polskie,
     2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
     4) nieposzlakowana opinia,
     5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
     6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
     7) wykształcenie podstawowe,
     8) staż pracy minimum 1 rok,
     9) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki.
 

2. Wymagania dodatkowe:
    1) prawo jazdy kat. „B”,
    2) dyplom w zawodzie opiekunka środowiskowa lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w tym zawodzie,
    3) umiejętność organizowania pracy w domu klienta,
    4) odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
    5) wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, odporność na stres, zaangażowanie, 
    6) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

II  INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA NA DANYM STANOWISKU:

    1) praca w terenie w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Miasta i Gminy Reszel, 
    2) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

III.  INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%. 

IV.  ZAKRES  WYKONYWANYCH  ZADAŃ  NA  STANOWISKU:

    1) Usługi gospodarcze:
         - zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
         - przyrządzanie posiłków, w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
         - utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznych,
         - palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
         - zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
         - pomoc podopiecznym w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
    2) Usługi pielęgnacyjne:
         - wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej w zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznego, pomoc przy myciu, ubieraniu się,
         - pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.
    3) Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi, wymiana informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

Zakres odpowiedzialności:
    1) właściwe i terminowe wykonywanie obowiązków,
    2) merytoryczne załatwianie spraw zgodnie z przewidzianymi prawem przepisami i wytycznymi przełożonych.

V. Wymagane dokumenty:
    1) życiorys CV,
    2) list motywacyjny (podpisany odręcznie),
    3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
    4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
    5) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
    6) podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku opiekun w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu,
    7) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,  jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu  potwierdzającego niepełnosprawność,
    8) podpisane  oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    9) podpisanie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w związku z procesem rekrutacji) – załącznik nr 1.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

19.06.2020 r.

b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie MOPS w Reszlu lub drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 25a, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej” w terminie do dnia 19.06.2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu).

c. Miejsce: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Kolejowa 25a 11-440 Reszel

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.