Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dział Techniczno - Budowlany

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 16/2019

Identyfikator: UG

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat
Referent w Urzędzie Gminy w Reszlu

 1. Wymagania niezbędne: 
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie co najmniej średnie (z maturą)
  3. doświadczenie zawodowe -  minimum 1 rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi i/lub realizacją procesu inwestycyjnego
  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
  5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy. 
    
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. znajomość  przepisów prawa w zakresie: prawa budowlanego, zamówień publicznych, 
  2. znajomość przepisów ustaw:  o samorządzie gminnym, KPA, o finansach publicznych,
  3. znajomość etapów procesu inwestycyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych,
  4. umiejętność obsługi komputera (MS Office, Excel), 
  5. pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. 
    
 3. Opis zadań wykonywanych na stanowisku: 
  Udzielanie zamówień publicznych i realizacja zadań inwestycyjnych gminy, finansowanych ze środków własnych i innych, w szczególności:

  W zakresie zamówień publicznych:
  1. przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów, 
  2. przeprowadzanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
  3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej,
  4. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych,
  5. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

W zakresie inwestycji:

 1. opracowywania planów inwestycyjno - remontowych w gminie,
 2. nadzorowania i kontroli przebiegu realizacji zadań na placach budowy inwestycji gminnych,
 3. wdrażania projektów i ich realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania,
 4. prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów obiektów budowlanych i budowli zatwierdzonych do realizacji w budżecie gminy,
 5. sporządzania wniosków o dotacje i pożyczki na  dofinansowanie inwestycji publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 6. rozliczania inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków UE.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
  1. Praca w Urzędzie Gminy w Reszlu – w Dziale Techniczno-Budowlanym przy ul. Reymonta 1-4, w pokoju na parterze (wysoki parter).
  2. Praca przy komputerze, kontakt z interesantami. 
  3. Praca na stanowisku, obok pracy biurowej obejmuje również wyjazdy i prace w terenie, w miejscach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Reszel.
  4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
  5. Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. wyniósł mniej niż 6%.
    
 2. Wymagane dokumenty: 
  1. List motywacyjny, 
  2. CV ,
  3. kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 
  4. kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  5. dokument potwierdzający doświadczenie na aplikowanym stanowisku
  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, 
  7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku, 
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9. oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
  11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
    
 3. Dokumenty dodatkowe: 
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in., 
  2. kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia, 
  3. inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie. 
    
 4. Informacje dodatkowe
  1. Wszystkie składane dokumenty  (w tym  kserokopie dokumentów)  winny być podpisane przez kandydata.
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w formie papierowej osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu, lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nabór – referent” w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku do godz.12.00. 
  3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bipreszel.warmia.mazury.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek. 
  4. Informacja:
   1. o spełnieniu wymagań formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania konkursowego,
   2. o wynikach naboru zamieszczona zostanie w sposób właściwy jak dla jego ogłoszenia.
  5. O terminach dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci informowani będą droga elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
    
 5. Informacje pozostałe
  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Reszlu pod adresem e-mail: iod@ugreszel.pl
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych w procesie rekrutacji zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Do wiadomości publicznej podano dnia 29 października 2019 r.

Załączniki: