Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Usuwanie drzew

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

WYCINKA DRZEW 2017

PRZEPISY (Dz. U. 2016.2134 ze zm.)

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmienią się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne muszą zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast mają obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.

KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO

1. Zapis nowej ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych) ; 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Zamiar usunięcia drzewa, należy zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.  

2. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

3. W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Organ będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków , na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego. W tym ostatnim przypadku, kryteria na podstawie których samorząd będzie mógł wydać taki zakaz zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska, na które minister będzie miał jeszcze pół roku. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

WYMAGANIA O POZWOLENIA

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.  

 

OPŁATY

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów Dz.U.2017.1330

Informacja o usuwaniu drzew i krzewów z obszaru chronionego krajobrazu i nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków

  1. Na nieruchomościach leżących w obszarach chronionego krajobrazu (na terenie gminy Reszel znajdują się następujące Obszary Chronionego Krajobrazu: 1) Doliny Rzeki Guber 2) Jezior Legińsko – Mrągowskich ) zgodnie z przepisami prawa obowiązuje min. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Na podstawie art. 127 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu lub grzywny.

  2. Na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2014. Poz. 1446 ) wprowadzenie zmiany polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i pkt 11 ww ustawy .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Reszlu Dział Techniczno-Budowlany ul. Wł. Reymonta 1-4 , pok. nr 1 lub pod nr tel. 89 755 39 27

Sporządził:

Marek Płócienniczak

Załączniki: