Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Usuwanie drzew

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

Wycinka drzew - OSOBY FIZYCZNE

Zmiany w ustawie wiążą się przede wszystkim z nałożeniem obowiązku zgłaszania zamiaru wycięcia drzewa przez włałcicieli nieruchomości będącego osobą fizyczną. Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:

80 cm - w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew 
oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 m2 powierzchni.

Zmiany w przepisach nie obejmują natomiast: 

 • drzew i krzewów owocowych,
 • drzew i krzewów złamanych bądź przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy 
 • drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25m2.

Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których drzewa lub krzewy mają być usunięte. Celem tego działania ma być określenie stanu faktycznego. Ustalenia są spisywane w formie protokołu obowiązującego przez 6 miesięcy od momentu sporządzenia. 

Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.

Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.

Jak dokonać zgłoszenia wycinki?

W zgłoszeniu usunięcia drzewa, które należy dostarczyć urzędowi gminy stosowny druk poprawnie wypełniony lub napisać własnoręcznie pismo w którym powinno znajdować się:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • oznaczenie nieruchomości nr geodezyjny działki , na której ma dojść do wycinki,
 • rysunek lub mapkę, które pozwolą zlokalizować drzewa na nieruchomości.

W sytuacji usuwania drzew z obszaru nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia rozpatruje wojewódzki konserwator zabytków.
Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie.

Wycinka drzew - OSOBY PRAWNE , FIRMY , DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Zapis dotyczy okazów, których obwód na wysokości 5 cm jest większy niż:

 • 80 cm - w odniesieniu do topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew 
 • oraz krzewów, których skupiska zajmują ponad 25 m2 powierzchni.

Zmiany w przepisach nie obejmują natomiast:

 • drzew i krzewów owocowych,
 • drzew i krzewów złamanych bądź przewróconych w efekcie czynników naturalnych, wypadku czy katastrofy,
 • drzew i krzewów wycinanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • krzewów oraz ich skupisk o powierzchni do 25 m2.

Co po zgłoszeniu zamiaru wycinki?

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew należy do kompetencji gminy. Przed jego wydaniem, organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu, z których drzewa lub krzewy mają być usunięte. 

Na odrzucenie zgłoszenia wycinki gmina ma 14 dni od chwili oględzin. W tym terminie może wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, właściciel ma prawo usunąć drzewo.Ponadto, wprowadzony zostaje przepis, który mówi, że jeżeli po upływie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za ich wycinkę.

Jak dokonać zgłoszenia wycinki?

 1. Wniosek na usunięcia drzew lub krzewów które należy dostarczyć urzędowi gminy jest stosowny druk poprawnie wypełniony lub  pismo w którym powinno znajdować się:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego;
  2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomości± albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego;
  3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości ust. 4;
  4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
   2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
  7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustaw± z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  9. projekt planu:
   1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
   2. przesadzenia drzewa lub krzewu
    - jeżeli s± planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustaw± z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
  11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 zakazy dotyczące dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 zakazy dotyczące dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew wydawane jest nieodpłatnie.

Usuwanie gałęzi drzew

Nadmierne usuwanie gałęzi prowadzi do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Usunięcie powyżej 30% korony drzewa powoduje istotny spadek kondycji drzewa. Dlatego w celu ograniczenia tzw. ogławiania drzew wprowadzono przepis art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nim możliwe jest usunięcie gałęzi o wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Przepis ten nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi.

Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które mają na celu:

 • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Zabieg specjalistyczny przeprowadzany w przypadku naruszonej statyki, np. w wyniku silnej wichury, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg (art. 87a ust. 3). Zabiegi te powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiedni± wiedzę i umiejętności w zakresie właściwej pielęgnacji drzew.

Zgodnie z wiedzą dendrologiczną ogólną zasadą pielęgnacji drzew jest usuwanie jak najmniejszej części korony (optymalna wielkość wynosi do 15%) i możliwie cienkich gałęzi. W ten sposób zabieg będzie miał nieznaczny wpływ na stan drzewa. Ponadto na podstawie art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie gałęzie pochodzące z sąsiedniego gruntu, po uprzednim wyznaczeniu sąsiadowi odpowiedniego terminu do ich usunięcia.

Zasady te nie są ze sobą sprzeczne, ponieważ ustawa o ochronie przyrody zawiera przepisy szczegółowe wobec przepisów Kodeksu cywilnego. Tak więc zgodnie z prawem można usunąć gałęzie przechodzące na nieruchomość, zachowując reguły wynikające z ochrony przyrody, określone w art. 87a ust. 2 ustawy, np. nie więcej niż 30% korony drzewa.

Kary za nadmierne cięcia w koronie drzewa

Cięcia w koronie drzewa przekraczające 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, podlegaj± karze za jego uszkodzenie w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie tego drzewa. Usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości podwójnej opłaty za usunięcie drzewa (art. 88 ust. 1 pkt 3 i art. 89 ust. 1). Termin płatności kary jest odraczany na 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. 30% kary za zniszczenie drzewa pobierane jest od razu, niezależnie od tego czy drzewo zachowa żywotność po 5 latach (art. 88 ust. 5). Wynika to z tego, że dorosłe drzewo, które straciło znaczną część korony, nie odbuduje już swojego kształtu i biologicznych funkcji, jakie posiadało przed wykonanym cięciem.

Przycinanie gałęzi a gatunki chronione

Przed przystąpieniem do prowadzenia zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się wykluczyć obecność gniazd ptasich. Jednak niejednokrotnie, w sytuacji pełnego ulistnienia drzewa, stwierdzenie obecności gniazd ptasich jest trudne. Z tego względu zaleca się, aby zabiegi te były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków.
W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zezwolenie na płoszenie i niepokojenie ptaków. 


 

Załączniki: