Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Reszla z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 35/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 18 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami),

zarządzam, co następuje

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2020 Burmistrza Reszla z dnia 08 października 2020 roku w sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu, dokonuje się zmiany załącznika Nr 2a, określającego strukturę stanowisk w Urzędzie Gminy w Reszlu.

§ 2. Załącznik Nr 2a Regulaminu organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki

Treść aktu