Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXIX/468/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany do uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXIX/468/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany do uchwały podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn.zm.), w związku z art. 8 ust.1 i 2, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późń.zm.), oraz na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1461), 

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/452/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku 
§ 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.”

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.


 

Załączniki

Treść aktu