Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXVII/452/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 04 stycznia 2023 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXVII/452/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 04 stycznia 2023 roku
 
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn.zm.), w związku z art. 8 ust.1 i 2, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późń.zm.), oraz na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1461), 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla:

  1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  3. osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie albo dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/36/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”.    

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Załączniki

Treść aktu