Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Reszla z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Reszel  na 2020 rok.

Numer aktu: 112/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 112/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 10 września 2019 roku

w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Reszel  na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Reszel

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Gminy Reszel na 2020 rok.

1. Założenia ogólne:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%,
- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7%,
- planowane minimalne wynagrodzenie na 2020 rok w wysokości 2 450,00 zł, natomiast minimalna stawka wynagrodzenia 16,00 zł.

2.Dochody

1) Podatek rolny – wg ceny ogłoszonej przez GUS.
2) Podatki i opłaty lokalne – zgodnie z ustaleniami przyjętymi do uchwalenia stawek podatków i opłat.
3) Pozostałe dochody własne wg wielkości szacunkowej.
4) Subwencja w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
5) Udziały w podatkach – wg wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
6) Dotacje na zadania zlecone i własne – w wysokości podanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
7) W przypadku braku danych wymienionych w pkt. 4, 5 i 6  do założeń projektu budżetu,  przyjąć  należy wielkości z 2019 roku.

3.Wydatki

1) Wydatki na zakup energii i innych mediów należy przyjąć z uwzględnieniem wskaźnika inflacji,  wynikającego z faktycznego wzrostu cen mediów  na 2020 rok (tabele cenowe poszczególnych dostawców  oraz informacji w sprawie wzrostu cen).
2) Pozostałe wydatki rzeczowe należy przyjąć do projektu na poziomie  planu wydatków zatwierdzonego na dzień 01 stycznia 2019 rok (zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok ).
3) Remonty i inwestycje przedstawić na oddzielnych arkuszach, podając:

a) nazwę zadania,
b) okres realizacji,
c) planowane nakłady w poszczególnych okresach i łącznie,
d) źródła finansowania.

4) Kalkulację wynagrodzeń należy przygotować:

a) dla pracowników samorządowych na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w miesiącu wrześniu 2019 roku,
b) dla nauczycieli – zgodnie z założeniami MEN, na podstawie wynagrodzeń obowiązujących w miesiącu wrześniu 2019 r.
c) odrębnie należy opracować i przedłożyć kalkulację:

- odpraw emerytalnych i rentowych nauczycieli  i pracowników samorządowych,
- nagród jubileuszowych,
- przeszeregowań pracowników,
- wzrostu wysługi lat,
- planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych wynikającego ze zmiany minimalnego wynagrodzenia,
- przewidywanych zmian zatrudnienia w 2020 r.,
- kalkulację planowanego  wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na 2020 r. oraz  planowanego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

5) Rezerwy:

a) ogólna – wysokość rezerwy ogólnej zostanie ustalona podczas opracowywania projektu budżetu na 2020 r. zgodnie z art. 222 ust.1 uofp,
b) celowa w wysokości:

- planowanych odpraw pracowników samorządowych,

c) celowa na realizację  zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z przepisami prawa.

6) wydatki funduszu sołeckiego przyjmuje się do budżetu zgodnie z zatwierdzonymi przez Burmistrza Reszla wnioskami przedłożonymi przez sołectwa,

7) wydatki Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego (RBO) przyjmuje się na zadania wyłonione zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu RBO. 

§ 2. Projekt budżetu jednostki organizacyjne gminy przygotowują w szczegółowości:

- dochody  - dział, rozdział, paragraf;
- wydatki - dział, rozdział grupa paragrafów, paragraf.

§ 3. Terminy i miejsce złożenia projektów planów finansowych, zadań i wniosków do budżetu:

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury ubiegający się o dotację oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację zadań przedkładają plany rzeczowe zadań oraz projekty planów w terminie do dnia 30 września 2019 r.
2. Pracownik Biura Rady Miejskiej przedkłada zatwierdzone do realizacji przez Burmistrza Reszla wnioski do funduszu sołeckiego w terminie do dnia 05 października 2019 r.
3. Przewodniczący Zespołu Koordynującego, powołanego przez Burmistrza Reszla do wykonywania czynności określonych Regulaminem RBO, przedkłada wykaz zadań, z podziałem na zadania inwestycyjne i bieżące, w terminie do dnia 08 października 2019 r.
4. Projekty planów finansowych, zadań i wniosków do budżetu przedkłada się w sekretariacie Urzędu Gminy w terminach określonych w ust. 1-3.

§ 4.1. Przygotowanie projektów planów finansowych na 2020 rok  należy sporządzić zgodnie z wzorami  stanowiącymi  załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, 8  do niniejszego zarządzenia.
2. Przygotowanie wykazu zadań RBO należy wykonać na wzorach określonych odrębnym zarządzeniem.
 
§ 5. Skarbnik gminy opracuje:

1. Prognozę dochodów gminy do dnia 16.10.2019 r.
2. Prognozę długu w terminie do dnia 31.10.2019 r.

§ 6. Przy sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz poszczególnych działów Urzędu Gminy, należy uwzględnić zapisy:

1. Strategii Rozwoju Gminy Reszel,
2. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Reszel.

§ 7. Zarządzenie przedkłada się:

1.Skarbnikowi Gminy.
2.Kierownikom i Dyrektorom  gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek kultury.
3.Kierownikom działów i pracownikom samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy w Reszlu.
4. Przewodniczącemu Zespołu Koordynującego RBO. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki: