Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej  w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Reszel.

Numer aktu: XIII/102/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XI/88/2019

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/102/2019
 Rady Miejskiej  w Reszlu
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Reszel.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm)

uchwala się, co następuje: 

Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu Gminy Reszel, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Reszel, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane przez Burmistrza Reszla wraz z projektem uchwały budżetowej.

Rozdział II

Szczegółowość projektu budżetu Gminy Reszel

§ 2. 1.Projekt budżetu Gminy Reszel opracowywany jest w zakresie:

- dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dział, rozdział, paragraf,
-  wydatków w szczegółowości dział, rozdział, grupa paragrafów

2. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1) planowane dochody 
2) planowane wydatki budżetu 
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,
4) przychody i rozchody budżetu gminy,
5) wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
7) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
8) plany dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych,
9) limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 
10) upoważnienia dla Burmistrza  stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych.
11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
13) inne dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy,
14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. W projekcie uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
4. W projekcie uchwały budżetowej ustala się wysokość rezerw ogólnych i celowych.
5. W projekcie uchwały budżetowej  określa się dochody  z tytułu ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska.
6. Projekt uchwały budżetowej może określać kwoty wydatków na:

- zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego,
- zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział III

Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Reszel

§ 3. Opracowany przez Burmistrza Reszla projekt uchwały budżetowej Gminy Reszel wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Burmistrz Reszla przedkłada Radzie Miejskiej w Reszlu w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

§ 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu przedkłada niezwłocznie, najpóźniej na 14 dni przed sesją budżetową, Radnym Rady Miejskiej w Reszlu opracowany przez Burmistrza projekt uchwały budżetowej Gminy Reszel wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. 

§ 5. 1. Stałe Komisje Rady Miejskiej w Reszlu odbywają posiedzenia w terminie nie później niż 3 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, na których formułują pisemne opinie o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przesyłają je niezwłocznie do Komisji właściwej do spraw budżetu. 
2. Komisje Rady Miejskiej w Reszlu proponując w opinii wskazanej powyżej wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródło jego pokrycia. Proponowane zmiany nie mogą zwiększać deficytu budżetu. 
3. Komisja Rady Miejskiej w Reszlu właściwa do spraw budżetu opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Reszel wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi po otrzymaniu opinii od pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Reszlu i przekazuje opinie wszystkich Komisji Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Reszlu dnia następnego po dniu odbycia swego posiedzenia. 
4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu przekazuje Burmistrzowi opinie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Reszlu po ich otrzymaniu, nie później niż na 1 dzień przed planowanym terminem sesji budżetowej. 
5. Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady Miejskiej w Reszlu zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie Miejskiej w Reszlu projektu uchwały budżetowej.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Reszlu zawiadamia o terminie sesji budżetowej w terminie nie później niż na 14 dni przed sesją. 
2. Podjęcie uchwały budżetowej winno zostać poprzedzone: 

1) przedstawieniem głównych założeń budżetu na rok przyszły przez Burmistrza, 
2) odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu. Burmistrz zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Reszlu swoje stanowisko wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opiniach, 
3) odczytaniem opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Reszlu, 
4) przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej, 
5) dyskusją nad projektem uchwały budżetowej, 
6) głosowaniem nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza, 
7) głosowaniem wniosków Komisji Rady Miejskiej w Reszlu, nieuwzględnionych przez Burmistrza w jego autopoprawkach, 
8) głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej.

Rozdział IV

Wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne przedkładane 
Radzie Miejskiej w Reszlu wraz z projektem uchwały budżetowej
Gminy Reszel

§ 7. Uzasadnienie projektu uchwały budżetowej zawiera: 

1)    Opis planowanych dochodów z podziałem na dochody własne, subwencje i  dotacje celowe; 
2)    Opis planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wraz wyszczególnieniem wydatków majątkowych; 
3)    Opis planowanych przychodów i rozchodów budżetu; 
4)    Informację na temat planowanego deficytu i źródeł jego pokrycia lub informację na temat prognozowanej nadwyżki.

§ 8. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej obejmują: 

1)    Informację Ministra Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; 
2)    Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę Reszel; 
3)    Informację dotyczącą zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego ujętych w projekcie uchwały budżetowej; 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
 

Załączniki: